Pytanie użytkownika LEX Księgowość: Od października jest obowiązek wysyłania do US JPK_VAT, m.in trzeba oznaczać powiązania dostawcy z odbiorcą. Jakie są powiązania kapitałowe, szczególnie rodzinne, którą grupę podatkową należy brać pod uwagę?

 

Zmiany od 1 października

Zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (dalej r.d.p.e.), które weszło w życie 1.10.2020 r., ewidencja zawiera m.in. dane dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie "TP" r.d.p.e. W myśl art. 32 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.), w przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieją powiązania, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku gdy wynagrodzenie jest:

  1. niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  2. niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
  3. wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, art. 86a, art. 88 i art. 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową, jeżeli okaże się, że powiązania te miały wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Stosownie do art. 32 ust. 2 u.p.t.u., przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania:

  1. w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
  2. wynikające ze stosunku pracy;
  3. wynikające z tytułu przysposobienia.

W myśl art. 32 ust. 5 u.p.t.u. - przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy wydał uprzednie porozumienie cenowe, o którym mowa w dziale III ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.

 


Jak wskazano wyżej, ewidencja zawiera m.in. dane dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy – oznaczenie "TP" (§ 10 ust. 4 pkt 3 r.d.p.e.).

Stosownie do art. 32 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., przez powiązania, o których mowa w ust. 1, rozumie się powiązania w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;

Czytaj w LEX: Podmioty powiązane w nowym JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M/JPK_V7K) >

Nie są istotne powiązania wynikające ze stosunku pracy czy wynikające z tytułu przysposobienia

Przepis rozporządzenia odsyła tylko do art. 32 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u., a nie do całego ustępu - art. 32 ust. 2 u.p.t.u. Zatem nie są tu istotne powiązania wynikające ze stosunku pracy czy wynikające z tytułu przysposobienia (te wskazano zaś w art. 32 ust. 2 pkt 2 i pkt 3).

Mogą to być również powiązania rodzinne

Nie oznacza to jednak, że w art. 32 ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. chodzi tylko o "powiązania kapitałowe". Mogą to być bowiem powiązania rodzinne, jak choćby pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia. W tym zakresie odsyłam do szczegółowych przepisów wymienionych ustaw o podatkach dochodowych.

Pojęcie "grup podatkowych" odnosi się do podatku od spadków i darowizn, więc tym bym się nie sugerował.

PRZYKŁADY:

  1. Czy pomiędzy prezesem spółki z o.o. a firmą bratanka zachodzą powiązania rodzinne, z których wynika obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej?: "(…) stopień pokrewieństwa oblicza się według liczby urodzeń od wspólnego przodka (nie biorąc pod uwagę urodzin tego przodka) potrzebnych do istnienia osób, dla których oblicza się stopień pokrewieństwa. W związku z powyższym prezesa spółki i bratanka łączy pokrewieństwo trzeciego stopnia w linii bocznej (liczy się zgodnie z ogólną zasadą narodziny wuja, jego brata i bratanka). W związku z powyższym, istniejące powiązania nie stanowią powiązań rodzinnych, o których mowa w art. 11 ust. 5 i 6 u.p.d.o.p. Bowiem w myśl cytowanych przepisów, przez powiązania rodzinne rozumie się pokrewieństwo do drugiego stopnia. Z przytoczonych zaś przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że bratanek jest krewnym trzeciego stopnia";
  2. Czy pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas pogrzebu teścia - byłego teścia, orzeczona separacja? "Zgodnie z art. 618 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. W efekcie teść pozostaje teściem także po rozwodzie, separacji, czy śmierci małżonka";
  3. WSA w Białymstoku w uzasadnieniu wyroku z 14.03.2019 r., II SA/Bk 620/18: "linia powinowactwa stanowi wierne odwzorowanie linii pokrewieństwa. Stopień powinowactwa, podobnie jak stopień pokrewieństwa, ustala się według liczby urodzeń i odpowiada on stopniowi pokrewieństwa małżonka powinowatego. Powinowactwo stopnia pierwszego odpowiada zatem zawsze pokrewieństwu pierwszego stopnia, w związku z czym dzieci współmałżonka, niebędące wspólnymi dziećmi małżonków (tj. pasierbica i pasierb), są w stosunku do drugiego współmałżonka powinowatymi pierwszego stopnia w linii prostej".

Więcej informacji znajdziesz w LEX Księgowość:

Jaki numer dokumentu należy wykazać w JPK w przypadku dokonania WNT? >

Czy refakturując usługi o charakterze niematerialnym, usługi zarządcze i księgowe, należy stosować kod GTU_12? >

JPK_VAT (3) Jednolity Plik Kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT - POBIERZ WZÓR >