Wywodzi się ona z ordynacji podatkowej, a konkretnie z art. 14b – 14s. Interpretacje indywidualne wydaje w imieniu ministra finansów dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek zainteresowanego. Uzyskując je, podatnik może się upewnić, czy poprawnie stosuje lub będzie stosować przepisy prawa podatkowego.

 

Interpretacja na wniosek podatnika

Aby złożyć wniosek musimy najpierw wypełnić formularz (ORD-IN), który możemy pobrać ze strony internetowej Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), uzupełnić w nim nasze dane kontaktowe, wybrać rodzaj sprawy, a także określić nasz status np. jako podatnika. Następnie zaznaczamy, czy przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, czy już zaistniały stan faktyczny oraz wymieniamy przepisy, które chcemy, żeby organ zinterpretował, dodając, z jakich aktów prawnych pochodzą. Wypełniając tę rubrykę, należy pamiętać o tym, że kategorie przepisów wymienione w art. 14b par 2a ordynacji podatkowej (m.in. przepisy mające na celu przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania), nie będą mogły być przedmiotem wniosku o interpretację. W dalszej kolejności konieczne będzie wyczerpujące opisanie naszego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, czyli zdarzenia, w związku z którym zastosowaliśmy lub w przyszłości będziemy chcieli zastosować przepisy prawa podatkowego. Potrzebujemy również wypisać pytania, na które chcemy uzyskać odpowiedź od dyrektora KIS oraz przedstawić własne stanowisko w sprawie tzn. jak naszym zdaniem przepisy powinno się w danej sprawie rozumieć i zastosować. W ostatniej części pisma będziemy musieli złożyć oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, o następującej treści:

Oświadczam, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Zobacz procedurę w LEX: Wystąpienie o indywidualną interpretację podatkową >

Zobacz również:
Skarbówka komplikuje wydawanie interpretacji podatkowych >>

Od maja wielka podwyżka kar za wykroczenia skarbowe >>

 

Opłata za wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Na końcu możemy podać numer telefonu lub adres mailowy, na który chcemy zostać powiadomieni o wydaniu interpretacji. Wniosek trzeba opłacić kwotą 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które opisujemy. Gotowe wnioski można składać osobiście, listownie lub poprzez ePUAP. W przypadku składania wniosku poprzez pełnomocnika konieczne będzie załączenie do niego pełnomocnictwa oraz opłaty od jego ustanowienia.

Zobacz procedurę w LEX: Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego >

 

Termin wydania interpretacji

Na interpretację poczekamy obecnie do sześciu miesięcy, ustawowy trzymiesięczny termin został wydłużony w związku z epidemią koronawirusa. Termin wydłuży się dodatkowo w sytuacji, gdy organ wezwie nas do uzupełnienia braków we wniosku.  Interpretację otrzymamy pocztą na adres, który wskazaliśmy. W razie nie wydania interpretacji w terminie, stanowisko, które przedstawiliśmy we wniosku zostanie z mocy prawa uznane za prawidłowe, jest to tzw. interpretacja milcząca. W przypadku, gdy nasz wniosek jest niepełny zostaniemy wezwani do jego uzupełnienia w ciągu siedmiu dni kalendarzowych. Jeśli nie zgadzamy się z interpretacją, możemy w terminie 30 dni wnieść na nią skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niejednokrotnie może zdarzyć się, że zamiast interpretacji otrzymamy postanowienie
o odmowie wszczęcia postępowania. Taka sytuacja może wystąpić przykładowo, w razie nie uzupełnienia braków formalnych wniosku.

 


Jakie korzyści daje interpretacja indywidualna?

Gra w składanie wniosku o interpretację zdecydowanie jest warta świeczki. Wyobraźmy sobie sytuację, w której urząd skarbowy albo urząd celno-skarbowy stwierdzi, że błędnie zastosowaliśmy przepisy podatkowe i w decyzji nakaże nam zapłatę wyższego podatku. Oprócz tego mogą nam grozić dodatkowe sankcje, a w niektórych przypadkach osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe w firmie mogą ponieść odpowiedzialność karno-skarbową. Jeżeli zastosowaliśmy przepisy podatkowe błędnie, lecz zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną, to nie poniesiemy za to negatywnych konsekwencji. W tym przypadku ani nie będziemy musieli zapłacić wyższego podatku, jak również odsetek za zwłokę w jego zapłacie ani nie poniesiemy odpowiedzialności karnej-skarbowej.

Czytaj w LEX: Interpretacja indywidualna: co musi zawierać uzasadnienie interpretacji - omówienie orzecznictwa >

Tak skuteczną ochronę gwarantuje nam art. 14k ordynacji podatkowej aż do momentu zmiany, stwierdzenia wygaśnięcia lub sądowego uchylenia interpretacji, do której się zastosowaliśmy. Należy pamiętać, że interpretacja indywidualna będzie nas chronić tylko, jeśli została doręczona przed zaistnieniem naszego stanu faktycznego.

Zobacz procedurę w LEX: Zakres ochrony indywidualnej interpretacji podatkowej >

Biorąc pod uwagę fakt, że zawnioskować można także w sprawie dotyczącej przyszłych zdarzeń, a więc możemy opisać sposób, w jaki zamierzamy stosować przepisy w różnych potencjalnych, przyszłych sytuacjach, możemy upewnić się z góry, że postępujemy prawidłowo i nie narazimy się na sankcje.

Zobacz procedurę w LEX: Interpretacja indywidualna a postępowanie podatkowe >

 

Jak korzystać z wyszukiwarki interpretacji?

Zanim sporządzimy i złożymy wniosek warto sprawdzić, czy podobna sprawa nie była już kiedyś rozpatrywana w formie interpretacji. Możemy to zrobić wyszukując sprawę w Systemie Informacji Podatkowej. Zaopatrzona w instrukcję obsługi internetowa wyszukiwarka pozwala odnaleźć wszelkie wydane do tej pory interpretacje. Możemy w niej zawęzić kryteria wyszukiwania chociażby o konkretny podatek, ustawę czy słowa klucze, co ułatwia odnalezienie potrzebnej nam informacji. Warto zapoznawać się z interpretacjami zawartymi w Systemie. Pozwoli nam się to dowiedzieć jakie jest aktualne stanowisko organów podatkowych w danej sprawie oraz ułatwi zbudowanie w przyszłości uzasadnienia dla naszego wniosku o interpretację. Należy pamiętać, że interpretacje indywidualne wydane w sprawach innych podatników nas nie chronią. Możemy za to wystąpić razem z innym podatnikiem z wnioskiem wspólnym, wypełniając formularz ORD-WS. Interpretacje wspólne chronią wszystkich wnioskodawców, przykładowo możemy taki wniosek złożyć razem z naszym kontrahentem.

Czytaj w LEX: Interpretacja indywidualna: treść wniosku a zakres interpretacji - omówienie orzecznictwa >