W przypadku wypłaty wynagrodzenia z tytułu przekazania praw autorskich, osoba prawna wypłacająca przychody powinna pobrać zaliczkę od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty obliczone na zasadach określonych w ustawie o PIT oraz składki wskazane w tej ustawie). Jeśli jednak osoba otrzymująca przychody nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła), co do zasady, według stawki 20 proc.

WZORY DOKUMENTÓW:

 

Przychody z praw autorskich

Zgodnie z art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw. W przypadku zbycia takich praw przez osobę fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej na rzecz np. spółki kapitałowej, nabywająca te prawa spółka jest płatnikiem PIT.

Zobacz również: Dziecko może zarobić więcej, rodzic nie straci prawa do ulgi prorodzinnej >>

Czytaj też: Opodatkowanie należności licencyjnych na przykładach >>>

Co do zasady, wskazane przychody – po pomniejszeniu ich o koszty uzyskania – podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), przy czym przedsiębiorca wypłacający te przychody występuje w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy. Wynika to z odwiecznej zasady opodatkowania, zgodnie z którą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 (czyli m.in. z praw majątkowych), osobom posiadającym, zgodnie z przepisami ustawy, nieograniczony obowiązek podatkowy, tj. osobom, które mają miejsce zamieszkania (definiowane zgodnie z ustawą o PIT) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniami wskazanymi w ustawie, zaliczki na podatek dochodowy.

Czytaj też: Umowa o pracę a wynagrodzenie z tytułu praw autorskich >>>

 

Podatek u źródła czasami obowiązkowy

Wyjątki dotyczą sytuacji, gdy osoba fizyczna uzyskująca te przychody nie ma miejsca zamieszkania w Polsce bądź, gdy przychody, o których mowa, są w niewielkiej wysokości.

Dlatego też w przypadku wypłaty wynagrodzenia ze źródła wskazanego w art. 18 ustawy o PIT, osoba prawna wypłacająca przychody powinna pobrać zaliczkę od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty obliczone na zasadach określonych w ustawie o PIT oraz składki wskazane w tej ustawie).

Czytaj też: Prawa zależne a projekty zmarłych projektantów >>>

Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, w której osoba otrzymująca przychody nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) według stawki 20 proc., ewentualnie według stawki wynikającej ze stosownej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ewentualnie w ogóle nie jest pobierany na mocy umowy (co zależy także od tego, czy ma miejsce zbycie autorskich praw majątkowych, czy też tylko ustanowienie licencji).

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Zryczałtowane opodatkowanie wypłat do 200 złotych

Zryczałtowane opodatkowanie przychodu może mieć również miejsce, gdy kwota przychodu wynikająca z umowy nie przekracza 200 zł, natomiast utwór, do którego przenoszone są prawa jest wykonywany przez autora na podstawie umowy o dzieło. Wówczas zastosowanie znajdzie ryczałtowe opodatkowania przychodu w wys. 12 proc.