Ministerstwo Finansów przypomniało, że 5 października 2021 r. art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego zyskał nowe brzmienie. Chodzi o przepis dotyczący składania czynnego żalu przez osoby, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa skarbowego. Zgodnie z nowym brzmieniem: „Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”.
MF zauważa, że użyte w art. 16 par. 4 kodeksu karnego skarbowego (KKS) sformułowanie „na piśmie” zrodziło wątpliwości, dotyczące możliwości złożenia czynnego żalu drogą elektroniczną.

Jak podkreśla MF, zmiany w art. 16 par. 4 KKS dokonano na podstawie ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zmiana ta ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej. Stąd też, od 5 października 2021 r., złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną (np. e-PUAP, e-Urząd Skarbowy) jest skuteczne.

 


Z uzasadnienia do projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynika, że zmiana w zakresie stosownej w przepisach prawa terminologii - polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” - miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną. - Pamiętać należy jedynie, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Natomiast pisma utrwalone w postaci elektronicznej -  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – przypomina MF.

Zobacz więcej: Elektroniczny czynny żal zablokowany na osiem lat >>