Z opublikowanego w poniedziałek raportu NIK wynika, że Izba przeanalizowała zarówno założenia przyjętego modelu powołanej Krajowej Administracji Skarbowej, jak również sposób zaplanowania i przeprowadzenia reorganizacji w Ministerstwie Finansów oraz w ośmiu izbach administracji skarbowej i ośmiu urzędach skarbowych. Przyjrzała się również terminowości i rzetelności realizacji wybranych zadań z zakresu egzekucji, podatku akcyzowego, podatku od gier oraz zadań związanych z poborem należności scentralizowanych. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Poprawa efektywności systemu

Z raportu NIK wynika, że poprzez skonsolidowanie służb celnych i skarbowych stworzono warunki do poprawy efektywności całego systemu poboru danin publicznych. Zidentyfikowane przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości i uchybienia w procesie przygotowania i przeprowadzania reorganizacji wpłynęły na funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej w pierwszym okresie jej działania, powodując potrzebę wprowadzenia zmian dostosowawczych. Nie spowodowało to jednak ujemnych skutków dla stanu finansów publicznych.

 

Sprawy kadrowe pod znakiem zapytania

Największe zastrzeżenia NIK dotyczyły obszaru szeroko rozumianych spraw kadrowych. Izba zwraca jednak uwagę, że większość problemów prawnych i organizacyjnych była w dużej mierze następstwem uregulowań zawartych w ustawach i dotyczyła zastosowanej praktyki wygaszania zatrudnienia, która jest od lat krytykowana i konfliktogenna. W ocenie NIK, poza stwierdzonymi w kontroli nieprawidłowościami i uchybieniami, Minister Finansów przeprowadził proces konsolidacji służb celnych i skarbowych zgodnie z przepisami tych ustaw.

 


W wyniku reformy w jednostkach KAS zatrudnienie ogółem nie uległo istotnej zmianie - w okresie od 1 marca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 5,6 proc. (z 64 281 do 60 676 osób) - natomiast sam proces kształtowania kadr wzbudził liczne kontrowersje. Głównym powodem był fakt, że ustawowe kryteria brane pod uwagę przy składaniu pisemnych ofert określających nowe warunki zatrudnienia albo pełnienia służby w KAS były sformułowane w sposób ogólny. Ponadto wyniki kontroli wskazują, że wystąpiły przypadki ich pomijania. Doprowadziło to do sytuacji poczucia niesprawiedliwości wielu osób, którym nie przedłożono propozycji pracy lub służby albo zmieniono warunki na mniej korzystne lub przekształcono stosunek służbowy w stosunek pracy - tzw. „ucywilnianie”. Skutkowało to licznymi postępowaniami, które toczyły się i toczą przed sądami administracyjnymi, i sądami powszechnymi.

Zobacz również: Wyrok NSA nadzieją ofiar ulgi meldunkowej >>