Rocznego rozliczenia podatku dochodowego dokonuje się na specjalnych drukach. Do wyboru są: PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39, PIT-6, PIT-19A. Od niedawna niektórzy podatnicy muszą też wypełniać DSF-1. Podstawową do właściwego wypełnienia druków u wielu podatników są druki PIT-11 i PIT-8C.

 

PIT-11

PIT-11 stanowi informację o przychodach uzyskanych w danym roku podatkowym, kosztach uzyskania przychodu oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest on sporządzany przez płatnika (np. pracodawcę) dla podatnika (np. pracownika). Przychody, o których mowa w PIT-11 są to m. in. przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście (w tym przychody z tytułu umów cywilnoprawnych), emerytur i rent zagranicznych, przekazania praw autorskich oraz innych źródeł. W PIT-11 wykazuje się również składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne możliwe do odliczenia, których podstawą są dochody z wyżej wymienionych źródeł. Przychody zwolnione na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ulgi dla młodych, co do zasady również powinny być wykazane w tym formularzu. Płatnik ma obowiązek przesłania informacji PIT-11 do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika w formie elektronicznej w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy informacja oraz do podatnika do 28/29 lutego drogą pocztową. Dopuszczalne jest również przesłanie podatnikowi PIT-11 pocztą elektroniczną. Na podstawie otrzymanego PIT-11 podatnicy są w stanie dokonać prawidłowego rozliczenia rocznego.

Zobacz również: Podatnicy potrzebują więcej czasu na rozliczenie PIT >>

 

PIT-8C

PIT-8C informuje o przychodach, które wymagają rozliczenia, ale nie kwalifikują się do wykazania w PIT-11. Są to m.in. przychody od których przedsiębiorca, który wystawia PIT-8C nie odprowadza zaliczek na podatek dochodowy. Z informacją PIT-8C najczęściej można się spotkać w przypadku uzyskania przychodu z kapitałów pieniężnych. Mogą być w niej wykazane dochody uzyskane przez podatnika z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, udziałów niebędących papierami wartościowymi (akcji), walut wirtualnych itp. Sporządzającym taki druk jest w przypadku kapitałów pieniężnych bank lub dom maklerski zarządzający inwestycjami podatnika. Formularz ten składany jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną do 31 stycznia. Do podatnika powinien on być wysłany do końca lutego.

 

 

PIT-6

Deklaracja ta przeznaczona jest dla podatników prowadzących działalność gospodarczą podpadającą pod działy specjalne produkcji rolnej, do których należą przede wszystkim uprawy szklarniowe i hodowla zwierząt poza gospodarstwem rolnym (w tym również hodowle zwierząt laboratoryjnych czy rasowych). W PIT-6 podatnicy podają informacje o rozmiarach i rodzajach planowanej produkcji rolnej w danym roku podatkowym wraz z udziałem procentowym w dochodzie podatnika. Termin na złożenie powyższej deklaracji to 20 stycznia w danym roku podatkowym, a w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku podatkowego – 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

 

PIT-19A

Jest to formularz, którym posługują się wyłącznie osoby duchowne. Podatnicy ci składają go w terminie do 31 stycznia, wykazując wysokość składek na ubezpieczenia zdrowotne zapłaconych i odliczonych od zryczałtowanego podatku od dochodów uzyskanych w poszczególnych kwartałach poprzedniego roku podatkowego.

 


 

PIT-28

Deklaracja PIT-28 przeznaczona jest dla podatników rozliczających się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Do takich podatników należą osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem, osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej opodatkowanej ryczałtem lub osoby osiągające przychody z najmu, dzierżawy bądź poddzierżawy (bez prowadzenia działalności gospodarczej) i wybrały ryczałt jako sposób rozliczenia podatku od tych dochodów. Podatnicy rozliczający się z podatku na zasadach ryczałtu nie są uprawnieni do rozliczenia wspólnego z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ostatnim dniem na złożenie PIT-28 w urzędzie skarbowym jest 28/29 lutego lub 1 marca, jeśli koniec lutego przypada w dzień wolny od pracy.

 

PIT-37

PIT-37 służy rozliczeniu najczęściej spotykanych przychodów, jakimi są przychody ze stosunku pracy, stosunków pokrewnych, działalności wykonywanej osobiście, emerytur i rent krajowych, praw autorskich oraz innych źródeł. Podatek na deklaracji PIT-37 jest obliczany na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Zeznanie podatkowe na tym formularzu daje podatnikowi możliwość rozliczenia się z podatku wraz z małżonkiem bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko. PIT-37 zakłada również skorzystanie z ulg podatkowych, takich jak ulga prorodzinna (ulga na dzieci) lub ulga z tytułu darowizn. Skorzystanie z ulg wymaga dołączenia do deklaracji odpowiednich załączników takich jak PIT/O czy, rzadziej spotykany, PIT/D, dotyczący ulgi odsetkowej. Terminem na złożenie niniejszej deklaracji jest 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie.

 

PIT-36

PIT-36 używany jest przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej ze źródeł wykraczających poza te ujęte w PIT-37, czyli m. in. najem lub dzierżawa, działalność gospodarcza, prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, źródeł krajowych, od których podatnicy odprowadzali zaliczki na podatek bez pośrednictwa płatników bądź nie mieli obowiązku odprowadzania zaliczek, źródeł zagranicznych oraz przychody małoletnich dzieci. PIT-36 składają często polscy rezydenci podatkowi, którzy przez część roku pracowali za granicą. Ich zagraniczne dochody wykazywane są na załączniku PIT/ZG, który można dołączyć wyłącznie do druku PIT-36. Sporządzając PIT-36 można skorzystać z tym samych ulg co w przypadku druku PIT-37, które należy zadeklarować na odpowiednim załączniku (PIT/O, PIT/D)

Termin na złożenie deklaracji PIT-36 mija 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy.

Zobacz również: W rocznym PIT można pomóc finansowo fundacjom i stowarzyszeniom >>

 

PIT-36L

PIT-36L jest stosowany przy opodatkowaniu działalności gospodarczej podatkiem liniowym. Podatek liniowy charakteryzuje się jednolitą stawką podatku 19 proc., niezależnie od wysokości osiąganych dochodów. Opodatkowanie za pomocą stałej 19 proc. stawki podatku uniemożliwia skorzystanie z większości ulg, rozliczenia wspólnie z małżonkiem i niektórych odliczeń podatkowych.

Wybierając podatek liniowy, podatnicy nie mogą łączyć w zeznaniu rocznym innych źródeł przychodów, co oznacza, że jeżeli podatnik osiąga dochód z tytułu prowadzonej działalności oraz umowy o pracę, powinien rozliczyć je na dwóch oddzielnych formularzach, tj. działalność gospodarczą na zeznaniu rocznym PIT-36L, a dochody ze stosunku pracy na zeznaniu rocznym PIT-37 lub PIT-36.

W urzędzie skarbowym deklaracja musi być złożona do 30 kwietnia.

 

PIT-38

Powyższy formularz jest stosowany w przypadku uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych. W tym przypadku termin złożenia i opłacenia podatku nie różni się od terminu podanego przy PIT-37 i PIT-36 i jest to 30 kwietnia.

 

PIT-39

Ta deklaracja powinna być złożona przez podatników, którzy dokonali odpłatnego zbycia nieruchomości, która została nabyta lub wybudowana przez podatnika do 5 lat podatkowych przed sprzedażą, za wyjątkiem nieruchomości nabytej w spadku, w przypadku której znaczenie ma termin nabycia/wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę. Zeznanie to nie może być rozliczone w inny sposób niż indywidualnie. Termin na złożenie deklaracji upływa 30 kwietnia.

Zobacz również: Co grozi za niezłożenie PIT w terminie? >>

 

DSF-1

Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy, którzy uzyskali dochody podlegające wykazaniu w zeznaniu PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-CFC (dochód z zagranicznej jednostki kontrolowanej) oraz w rocznym obliczeniu podatku PIT-40A wyższe niż 1 mln zł są zobowiązani do opłacenia tzw. daniny solidarnościowej, tj. podatku od nadwyżki od tej kwoty w wysokości 4 proc. podstawy daniny. Do wykazania dochodu będącego podstawą daniny oraz obliczonego podatku służy deklaracja DSF-1. Ważną kwestią podczas wypełniania DSF-1 jest fakt, iż jest to deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej w roku kalendarzowym, nie podatkowym, tak więc rozliczając dochody uzyskane w 2020 roku na formularzu powinno się wpisać rok 2021. Formularz ten powinien być złożony do 30 kwietnia.

Joanna Klimek, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce