Skarbówka potwierdza, że sprzedaż pojazdu wykupionego z leasingu operacyjnego, który po wykupie nie będzie wykorzystywany w prowadzonej biznesie, nie podlega opodatkowaniu VAT. Sprzedający dokonuje bowiem transakcji jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. 

Taką odpowiedź otrzymał przedsiębiorca prowadzący jednoosobową firmę, który jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT i użytkuje pojazd będący przedmiotem leasingu operacyjnego. Czynsze leasingowe były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a od faktur za raty leasingowe odliczano 50 proc. VAT.

Po upływie okresu leasingu przedsiębiorca dokonał wykupu samochodu z przeznaczeniem na cele osobiste, czyli poza działalnością gospodarczą. Nie zamierzał wprowadzać samochodu do ewidencji środków trwałych. Z tytułu wykupu pojazdu przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, ale nie skorzystał z tego prawa. Po miesiącu zdecydował się na sprzedaż samochodu z majątku prywatnego.

Z części składowych, które powodowały trwały wzrost wartości samochodu zakupił tylko zimowe koła, które nie zostały sprzedane wraz z samochodem i pozostały w działalności gospodarczej. Przedsiębiorca skorzystał z przysługującego mu prawa odliczenia podatku naliczonego od zakupionych kół zimowych jako części składowych.

Czytaj również: Darowizna poleasingowego auta pozwoli uniknąć podatku >>

Jak funkcjonuje leasing operacyjny?

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. Z kolei korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba, że strony uzgodniły inny termin.

Sam leasing operacyjny jest umową, na podstawie której leasingobiorca nabywa jedynie prawo do korzystania z przedmiotu leasingu, a formą wynagrodzenia za powyższą usługę jest czynsz.

W świetle ustawy o VAT leasing operacyjny jest usługą. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania umowy leasingu operacyjnego możliwa jest sprzedaż przedmiotu umowy leasingobiorcy, jednakże opcja wykupu samochodu jest uprawnieniem, z którego leasingobiorca może skorzystać, ale nie musi. Zatem wykup przedmiotu leasingu, także przed upływem okresu, na jaki umowa obowiązuje, stanowi odrębną czynność niezwiązaną z samą umową leasingu.

 


Czy sprzedaż pojazdu podlega opodatkowaniu VAT?

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów podlega opodatkowaniu VAT - istotne jest opodatkowanie czynności tym podatkiem oraz jej realizacja przez podmiot, który jest podatnikiem VAT. Jeśli osoba fizyczna dokonuje sprzedaży swojego majątku osobistego, a czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru, nie stanowi prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do tej konkretnej czynności. Dokonywanie określonych czynności poza sferą prowadzonej działalności gospodarczej również nie pozwala na uznanie danego podmiotu za podatnika w zakresie tych czynności.

Zdaniem dyrektora KIS, sprzedaż samochodu z majątku prywatnego nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeżeli osoba fizyczna sprzedaje samochód z majątku prywatnego, który uprzednio został wykupiony z leasingu na cele osobiste (o ile czynność ta wykonywana jest okazjonalnie i nie zmierza do nadania jej stałego charakteru), nie ma mowy o prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednocześnie nie powstaje obowiązek podatkowy w VAT, ponieważ czynność ta stanowi jedynie przejaw zarządu majątkiem osobistym. Przejawem działania podatnika prowadzącego profesjonalną i zorganizowaną działalność gospodarczą są działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży samochodu, wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, w szczególności ciąg takich okoliczności, a nie stwierdzenie wystąpienia pojedynczych.

W sprawie wnioskodawcy sprzedaż pojazdu, wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, który po wykupie nie będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym sprzedający nie będzie działał w charakterze podatnika VAT - sprzedaż nie będzie dokonywana w ramach działalności gospodarczej, lecz w ramach zarządu majątkiem osobistym, stanowiąc zwykłe wykonywanie prawa własności. Jednocześnie podatnik nie skorzysta z prawa do odliczenia podatku naliczonego.

interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 kwietnia 2024 r., nr 0112-KDIL3.4012.102.2024.2.AK

Czytaj również: Kiedy od sprzedaży auta wykupionego z leasingu trzeba płacić PIT >>