Odpowiedź:

Jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. W przeciwnym wypadku nie należy takiego przychodu uwzględniać w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Uzasadnienie:

Wynagrodzenie chorobowe finansowane ze środków pracodawcy oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczaniu zasiłku chorobowego – art. 92 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 372) – dalej u.ś.p. Dla celów u.ś.p. pod pojęciem "wynagrodzenia" rozumie się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe (art. 3 pkt 3 u.ś.p.). Przychodem ze stosunku pracy stanowiącym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe jest m. in. nieodpłatne świadczenie polegające na korzystaniu przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych (art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. zm.) – dalej u.s.u.s.
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania tego zasiłku zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane za okres pobierania tego zasiłku (art. 41 ust. 1 u.ś.p.). ZUS stoi na stanowisku, że w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie należy uwzględniać tych składników wynagrodzenia stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe pracownika, na których przyznanie i wypłatę ewentualna absencja chorobowa pracownika nie ma żadnego wpływu, a więc pomimo pobierania zasiłku pracownik zachowuje prawo do tych składników wynagrodzenia. W konsekwencji, jeżeli pracownik nie zachowuje prawa do nieodpłatnego świadczenia w postaci użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych za okres pobierania zasiłków, tj. nie korzysta z samochodu służbowego do celów prywatnych w czasie absencji chorobowej, wartość pieniężną takiego świadczenia uwzględnia się w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.

Magdalena Kostrzewa,
autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  6.05.2016 r.