Przeróbka samochodu ciężarowego na osobowy nie będzie już łatwym sposobem na uniknięcie podatku. Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 r. termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. Oznacza to, że dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy będą mieć obowiązek złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, w przypadku których nastąpiła zmiana rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zmiana wynika z art. 29 ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), który uwzględnia poprawki Senatu.

Pozostałe regulacje w zakresie opodatkowania samochodów to m.in.:

  • Opodatkowanie nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju w przypadku, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, lub w wyniku kontroli np. podatkowej nie ustalono, że podatek akcyzowy został zapłacony.
  • Obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

 

Podatek dopiero od lipca 2022 roku

Wchodzące 1 lipca zmiany z przepisach akcyzowych przewidują wprowadzenie nowych obowiązków w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z Unii Europejskiej oraz wyprodukowanych w kraju. Po 1 lipca 2021 r. przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Zdaniem MF, rozwiązania te zahamują mechanizm polegający na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy. Dzięki temu system opodatkowania samochodów osobowych będzie bardziej szczelny.

 


Zmianie ma ulec również system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych. Nowe przepisy mają dodatkowo umożliwić prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia.

Jak podkreśla Jacek Arciszewski, doradca podatkowy specjalizujący się w podatku akcyzowym, wejście w życie nowelizacji przepisów akcyzowych pozwoli m.in.: uszczelnić regulacje dotyczące opodatkowania samochodów. - Chodzi tu o dodatkowe opodatkowanie akcyzą dokonywania zmian konstrukcyjnych, które ostatecznie skutkują tym, że przywożony do kraju pojazd samochodowy wcześniej już zarejestrowany (jako ciężarowy i nie podlegający akcyzie) zamienia się w samochód osobowy – tłumaczy Jacek Arciszewski.

Na podstawie przepisów przejściowych, regulacje o poborze podatku od przerobionych samochodów wejdą w życie dopiero za rok – 1 lipca 2022 r. Z art. 29 nowelizacji wynika bowiem, że jeżeli dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, w tym na samochód osobowy będący samochodem kempingowym, nastąpiło przed dniem 1 lipca 2022 r., obowiązek podatkowy z tytułu dokonania tych zmian konstrukcyjnych powstaje z dniem 1 lipca 2022 r.

Przeróbka samochodu będzie podlegała akcyzie już od lipca 2021 r., podatek trzeba będzie jednak rozliczyć w deklaracji podatkowej i go zapłacić w lipcu przyszłego roku.

Zobacz również: Zmiany w rozliczaniu akcyzy już od 1 lipca >>

 

Zakres opodatkowania akcyzą

Lipcowa zmiana przepisów dotknie przywożonych aut, które zostały przerobione lub samochodów osobowych, w których wykonano przeróbki na terenie kraju. Zobowiązaną do uiszczenia podatku akcyzowego od takich aut będzie nie tylko osoba sprowadzająca lub przerabiająca samochód, ale również posiadacz pojazdu. Dr Izabella Tymińska, ekspert celny tłumaczy, że w przypadku braku konieczności zapłaty podatku akcyzowego, trzeba będzie uzyskać od właściwego naczelnika urzędu skarbowego dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Będzie to konieczne już od lipca 2021 roku. Dokument taki uzyskuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu, na terytorium kraju, w którym dokonano na samochodzie zmian konstrukcyjnych, modyfikujących rodzaj danego pojazdu na samochód ciężarowy lub specjalny, o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. Do wniosku załączyć trzeba będzie dokumenty dotyczące samochodu, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, umożliwiające organowi podatkowemu wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju.

Ze znowelizowanych przepisów akcyzowych wynika, że przedmiotem opodatkowania akcyzą będzie:

  1. dokonanie w pojeździe samochodowym, innym niż samochód osobowy, zarejestrowanym na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy,
  2. nabycie lub posiadanie samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu, a w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Podstawą opodatkowania ma być średnia wartość rynkowa samochodu osobowego na rynku krajowym, pomniejszona o kwotę podatku od towarów i usług oraz o kwotę akcyzy.