Zasadą jest, że każdy uczestnik PPK ma swój indywidualny rachunek. Wyjątek, umożliwiający otwarcie wspólnego rachunku PPK dla kilku osób, przewidziano tylko dla małżonków chcących wspólnie korzystać ze środków z PPK w okresie po zakończeniu aktywności zawodowej.

 


Otwarcie wspólnego rachunku

Uczestnik PPK, po osiągnięciu przez niego 60. roku życia, może wnioskować o wypłatę środków zgromadzonych na jego rachunku PPK w formie świadczenia małżeńskiego. Aby można było skorzystać z takiego rozwiązania, musi być spełnionych kilka przesłanek. Uczestnik PPK może złożyć instytucji finansowej wniosek o wypłatę świadczenia małżeńskiego, jeżeli jego małżonek, na rzecz którego umowę o prowadzenie PPK zawarto z tą samą instytucją finansową, również osiągnął 60. rok życia i małżonkowie wspólnie oświadczą, że chcą skorzystać z wypłaty w tej formie.

Po spełnieniu tych wymagań, instytucja finansowa otwiera wspólny rachunek PPK dla małżonków (rachunek małżeński).

Czytaj również: Wpłaty do PPK nalicza się również od wynagrodzenia wypłaconego byłemu pracownikowi>>

Wypłata świadczenia w ratach

Świadczenie małżeńskie jest wypłacane w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Małżonkowie mogą zatem wskazać we wniosku złożonym instytucji finansowej, że chcą wpłacać to świadczenie np. w 150 miesięcznych ratach, ale nie mogą ustalić liczby rat np. na 100.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca ma obowiązek umieszczania w świadectwie pracy informacji dotyczącej uczestnictwa pracownika w PPK?  >

Wysokość raty świadczenia małżeńskiego to łączna kwota wynikająca z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych lub jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w liczbie odpowiadającej danej racie. Liczbę jednostek odpowiadających danej racie oblicza się przez podzielenie liczby jednostek zapisanych na rachunku małżeńskim na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty przez liczbę miesięcy pozostałych do miesiąca, w którym ma zostać wypłacona ostatnia rata, zgodnie z wnioskiem małżonków.

Świadczenie małżeńskie wypłaca się małżonkom wspólnie, do wyczerpania środków zgromadzonych na rachunku małżeńskim.

 


Skutki śmierci jednego z małżonków

Decyzja o wypłacie środków z PPK w formie świadczenia małżeńskiego może okazać się korzystna w przypadku śmierci jednego z małżonków przed zakończeniem wypłaty. Jeżeli małżonkowie korzystali z wypłaty świadczenia małżeńskiego, to – po śmierci jednego z nich – świadczenie to wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości, do wyczerpania środków zapisanych na rachunku małżeńskim.

Gdyby natomiast uczestnik PPK miał nadal środki na swoim indywidualnym rachunku PPK i w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim, to - po jego śmierci - instytucja finansowa wypłaci małżonkowi połowę środków z rachunku PPK zmarłego uczestnika, w zakresie, w jakim te środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Pozostałe środki z rachunku PPK zmarłego uczestnika PPK trafią do osoby lub osób wskazanych przez niego instytucji finansowej (taką osobą może, ale nie musi być małżonek), a dopiero w razie niewskazania takich osób uprawnionych - do spadkobierców (nieco inaczej jest w sytuacji, gdy rachunek PPK zmarłego był prowadzony przez zakład ubezpieczeń).

W przypadku, gdy małżonkowie korzystali z wypłaty w formie świadczenia małżeńskiego, dopiero w odniesieniu do środków zapisanych na rachunku małżeńskim po śmierci drugiego z małżonków stosuje się takie zasady ustalania osób uprawnionych jak w przypadku środków z indywidualnych rachunków PPK.   

Ważne: Osoby uprawnione do środków zmarłego uczestnika PPK, którym zostają przekazane te środki, nie płacą podatku dochodowego, a nabycie środków z PPK w drodze dziedziczenia nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 17, art. 21, art. 85-86, art. 100 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),

art. 21 ust. 1 pkt 47g i pkt 58c lit. c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.),

art. 3 pkt 4a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1043).

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK.