Informowanie uczestników PPK o wartości zgromadzonych przez nich środków w PPK to obowiązek instytucji finansowych prowadzących PPK. Wszystkie instytucje zapewniają uczestnikom PPK bieżący dostęp online do informacji o kapitale zgromadzonym w PPK. Serwisy klienckie instytucji finansowych umożliwiają również składanie zleceń, dyspozycji oraz pozyskiwanie informacji w związku z uczestnictwem w PPK.

Prywatny rachunek pracownika

Przypomnijmy: dla każdego oszczędzającego w Pracowniczym Programie Kapitałowym instytucja finansowa otwiera prywatny rachunek, na którym są gromadzone jego oszczędności. Środki wpłacane do PPK są przeliczane na jednostki uczestnictwa albo jednostki rozrachunkowe, a następnie zapisywane na tym prywatnym rachunku. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 27 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa o PPK), rachunek PPK to zapis w rejestrze uczestników funduszu inwestycyjnego lub w subrejestrze uczestników subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, lub w rejestrze członków funduszu emerytalnego, lub wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym, prowadzony na zasadach określonych w ustawie o PPK, a w zakresie w niej nieuregulowanym – na zasadach określonych w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

 


Jak uzyskać dostęp do rachunku PPK

Niezwłocznie po zawarciu umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika, instytucja finansowa udostępnia uczestnikowi informację o zawarciu tej umowy - w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku lub za pomocą systemu teleinformatycznego, a na wniosek tego uczestnika – w postaci papierowej (art. 22 ust. 1 ustawy o PPK). W takim „pakiecie powitalnym” od instytucji finansowej powinny znaleźć się informacje, jak zalogować się na swój rachunek PPK. Informacja przekazywana przez instytucję musi zawierać m.in. dane instytucji finansowej, dane podmiotu zatrudniającego, określenie wysokości wpłat do PPK, a także informacje o możliwości złożenia przez uczestnika PPK dyspozycji w zakresie środków zgromadzonych na rachunku PPK i trybie składania tych dyspozycji.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej >

Jeśli uczestnik PPK nie otrzymał informacji o przystąpieniu do PPK - ani pocztą tradycyjną, ani na adres email - powinien zgłosić się do instytucji finansowej, która prowadzi jego rachunek w celu uzyskania dostępu do serwisu klienta. Oferty na prowadzenie i zarządzanie PPK oraz dane kontaktowe do wszystkich instytucji finansowych dostępne są na oficjalnym portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych.  

Czytaj również: Oszczędności cały czas dostępne – uczestnik PPK sam decyduje, kiedy oszczędza w tym programie>>
 

Informacja roczna

O stanie środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnicy PPK są również informowani przez samą instytucję finansową. Do końca lutego każdego roku instytucja finansowa ma obowiązek przekazać uczestnikowi PPK roczną informację o wartości środków zgromadzonych na rachunku PPK. Wynika to z art. 22 ust. 4 ustawy o PPK. Informacja roczna powinna zawierać dane dotyczące wysokości wpłat dokonanych na rachunek uczestnika PPK oraz innych transakcji zrealizowanych na jego rachunku w poprzednim roku kalendarzowym.

Sprawdź w LEX: Czy wystarczające jest posiadanie umów o prowadzenie PPK on-line w serwisie TFI PPK? >

Roczna informacja o wysokości środków przekazywana jest uczestnikowi w postaci elektronicznej, pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku. Jednak - na wniosek uczestnika PPK - instytucja finansowa może przekazać ją w postaci papierowej, czyli tradycyjnym listem.

 


Wiele rachunków jedno logowanie

W sytuacji, gdy pracownik posiada kilka rachunków PPK w różnych instytucjach finansowych, aby sprawdzić stan rachunku, musi w każdej z nich logować się do swojego rachunku oddzielnie. Dlatego, zgodnie z wymogami ustawy o PPK, na oficjalnym portalu PPK (www.mojeppk.pl) od początku przyszłego roku pojawi się funkcjonalność, dzięki której uczestnik PPK będzie mógł, po zweryfikowaniu jego tożsamości, sprawdzić wartość środków zgromadzonych na wszystkich utworzonych dla niego rachunkach PPK.

Czytaj również: PPK - ważne ile oszczędzamy i w jakim funduszu>>

Dysponowanie środkami

Celem programu PPK jest zgromadzenie dodatkowych oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej i choć środki z PPK uczestnik może wycofać wcześniej (zwrot), to jednak najbardziej opłacalne jest odkładanie i inwestowanie w długim okresie.

PPK to program, którego siła tkwi w systematyczności - podstawowej zasadzie długoterminowego oszczędzania - regularne inwestowanie stałych kwot powoduje, że krótkotrwałe wahania koniunktury mają zdecydowanie mniejszy wpływ na cały portfel inwestycji.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj

Autorka jest ekspertem PFR Portal PPK.