Obecnie praca zdalna uregulowana jest w art. 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Charakteryzuje się wykonywaniem obowiązków służbowych określonych w umowie o pracę poza zakładem pracy, poza miejscem stałego jej wykonywania. Co ważne - pracę zdalną mogą wykonywać osoby, które otrzymały takie polecenie od pracodawcy na wyznaczony przez niego czas.

Czytaj również: GIP: Zasady przeprowadzania kontroli w miejscu pracy zdalnej powinny być szczegółowo określone w Kodeksie pracy>>
 

Warunki lokalowe pracownika

– Pracodawca ma możliwość polecenia pracy zdalnej, jeśli pozwala na to rodzaj pracy, a pracownik posiada umiejętności konieczne do wykonywania swoich obowiązków na odległość. Natomiast, jest jeszcze jeden warunek, często pomijany przez firmy w natłoku spraw związanych z reorganizacją pracy na czas pandemii – chodzi o warunki techniczne i lokalowe pracownika. Oczywisty jest brak możliwości osobistej ich weryfikacji przez przedstawiciela pracodawcy. Po pierwsze ze względu na skalę, szczególnie w dużych firmach, po drugie natomiast z uwagi na ochronę prywatności osób zatrudnionych. Rozwiązaniem jest deklaracja pracownika, w której potwierdza, że posiada warunki umożliwiające mu bezpieczne wykonywanie pracy w domu – mówi Magdalena Włastowska, dyrektor ds. rozwoju biznesu W&W Consulting.

Zobacz procedurę w LEX: Zasady wykonywania pracy zdalnej w okresie stanu epidemii >

Jak twierdzi Włastowska, ponieważ nieodpowiednie warunki pracy mogą po dłuższym czasie powodować np. dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego, a w konsekwencji konieczność wprowadzenia adekwatnego leczenia, a co się z tym wiąże nawet dłuższą absencję pracownika z powodu zwolnienia lekarskiego, sama deklaracja będzie niewystarczająca.Wskazane jest sprawdzenie przez pracownika swojego miejsca pracy przy pomocy listy kontrolnej, która służy ocenie zgodności stanowiska z wymaganiami ergonomii w celu zapobiegania urazom i chorobom zawodowym.

Czytaj w LEX: Praca zdalna pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy >

Pytania w ramach listy weryfikują m.in. dostęp do biurka, stołu czy innej stabilnej powierzchni, na której można ustawić laptop, dostęp do oświetlenia dziennego i sztucznego czy posiadanie sprawnej instalacji elektrycznej, do której będą podłączone urządzenia służące do pracy. Jeśli po przeprowadzeniu samooceny stanowiska pracy któraś z odpowiedzi na pytanie będzie negatywna, pracownik zobowiązany jest np. do zmiany położenia komputera, co będzie skutkowało dopasowaniem miejsca pracy do wymagań ergonomii – podkreśla Włastowska.

 


Jak pracodawca może sprawdzać warunki pracy?

Zdaniem ekspertów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy firmy W&W Consulting, lista kontrolna powinna być stosowana okresowo. Warto określić czasookres wypełniania listy mając na uwadze fakt, że pracownik może przeprowadzać w swoim miejscu zamieszkania remont, przemeblowanie, a sam sprzęt może z biegiem czasu po prostu odmawiać posłuszeństwa.

Czytaj w LEX: Powrót do zakładów pracy w nowym reżimie BHP >

Okresowo wprowadzona lista kontrolna pozwala na regularny, własny audyt prowadzony przez pracownika. Lista może również zostać dodana do platformy szkoleniowej, która regularnie oraz automatycznie o wyznaczonym czasie będzie wysyłać na wskazany adres mailowy krótką ankietę, a negatywna odpowiedź nawet na jedno pytanie będzie skutkowała komunikatem dotyczącym konieczności poprawy danego obszaru wraz ze wskazówkami, jak to zrobić. Cykliczny audyt swojego miejsca pracy będzie również pewnego rodzaju przypomnieniem zasad bezpieczeństwa, a tym samym zmniejszy ryzyko występowania zdarzeń wypadkowych – zaznacza Magdalena Włastowska.

Zobacz procedurę w LEX: Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa >