To efekt uchwalenia przez parlament ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079), która w art. 125 zmienia ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz. 1342, dalej: ustawa o PPK). Uregulowanie korekt nienależnie dokonanych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa to ważna zmiana w przepisach. Wprowadzone rozwiązania umożliwią pracodawcy „wycofanie” nienależnych wpłat do PPK bez konieczności uzyskiwania dyspozycji odkupienia/umorzenia jednostek uczestnictwa/rozrachunkowych od osoby, na rzecz której wpłaty te zostały dokonane.

Czytaj też: Pracownicze Plany Kapitałowe - zmiany od 4 czerwca 2022 r. >>>

Wycofanie nienależnych wpłat może być konieczne np. w sytuacji dokonania wpłat do PPK na rzecz osoby niespełniającej definicji osoby zatrudnionej, dokonania wpłat po złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK czy dokonania wpłat w wysokości wyższej niż należna. Ponieważ zmiana ta wymaga odpowiedniego przygotowania po stronie instytucji finansowych oraz Ewidencji PPK, nowe zasady zwrotu nienależnych wpłat wejdą w życie dopiero 21 listopada 2022 r.

Czytaj również: 
Nowy pracownik będzie mógł szybciej zostać uczestnikiem PPK>>
Już wkrótce zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych>>

 

Środki wracają do finansującego

Zgodnie z nowym art. 28a ustawy o PPK, wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które okażą się nienależne w całości lub w części, będą podlegać zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę.

Nowe przepisy określają sposób postępowania dla dwóch scenariuszy – jeden dotyczy zwrotu nienależnych wpłat jeszcze przed zapisaniem na rachunku PPK jednostek uczestnictwa lub jednostek rozrachunkowych nabytych lub przeliczonych za te nienależne wpłaty, a drugi zwrotu już po zapisaniu takich jednostek na rachunku PPK.

 

 

Zwrot wpłat przed nabyciem jednostek

W przypadku, gdy za nienależnie dokonane wpłaty do PPK nie zostaną jeszcze nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, lub gdy wpłaty te nie zostały jeszcze przeliczone na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, instytucja finansowa niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 dni roboczych po powzięciu informacji, że wpłaty okazały się w całości lub części nienależne - zwraca środki:

  • osobie, na rzecz której te nienależne wpłaty zostały dokonane – zwrot dotyczy wpłat sfinansowanych przez tę osobę, przy czym instytucja finansowa dokonuje zwrotu środków na rachunek bankowy tej osoby, a jeżeli nie posiada informacji o numerze takiego rachunku – na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego;
  • podmiotowi zatrudniającemu – zwrot dotyczy wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający (na rachunek bankowy tego podmiotu).

Ważne!

W sytuacji, gdy zwrot środków należny osobie, na rzecz której dokonano nienależnych wpłat, trafi do podmiotu zatrudniającego, ten będzie obowiązany do niezwłocznego przekazania jej tych środków - nie może tego zrobić później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania z instytucji finansowej.

Sprawdź też: Zasady różnicowania wpłat do PPK przez jednostki sektora finansów publicznych >>>

 


Zwrot wpłat po przydzieleniu jednostek

Jeżeli natomiast na rachunku PPK osoby, na rzecz której zostały dokonane nienależne wpłaty do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, zostały już zapisane jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, instytucja finansowa - niezwłocznie po powzięciu informacji o tym, że wpłaty te są nienależne (w całości lub części) - odkupuje lub umarza te jednostki uczestnictwa lub te jednostki rozrachunkowe - w zakresie, w jakim okazały się nienależne, bez konieczności złożenia żądania odkupienia tych jednostek uczestnictwa lub umorzenia tych jednostek rozrachunkowych przez tę osobę.

W powyższej sytuacji instytucja finansowa, w terminie 3 dni roboczych od dnia odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych, zwraca środki:

  • osobie, na rzecz której te nienależne wpłaty zostały dokonane - zwrot dotyczy środków pochodzących odpowiednio z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych przez tę osobę na jej rachunek bankowy, a jeżeli instytucja finansowa nie będzie posiadać informacji o numerze takiego rachunku - na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego;
  • podmiotowi zatrudniającemu – zwrot dotyczy środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, na jego rachunek bankowy;
  • do Funduszu Pracy – zwrot dotyczy środków pieniężnych pochodzących odpowiednio z odkupienia jednostek uczestnictwa lub umorzenia jednostek rozrachunkowych odpowiednio nabytych lub przeliczonych z wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych. Zwrot dokonywany jest za pośrednictwem PFR na rachunek wskazany przez ministra właściwego do spraw pracy.

Ważne!

W sytuacji, gdy zwrot środków należnych osobie, na rzecz której dokonano nienależnych wpłat, trafi do podmiotu zatrudniającego, ten będzie obowiązany do niezwłocznego przekazania jej tych środków - nie może tego zrobić później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania z instytucji finansowej.

Czytaj również: Pracownicze plany kapitałowe – ile naprawdę można oszczędzić?>>

Obowiązek informacyjny

Co ważne, przepisy przewidują również, że informacje o dokonanych zwrotach nienależnych wpłat, ze wskazaniem kwot tych zwrotów i w podziale na zwroty do poszczególnych stron, będą trafiały do systemu Ewidencji PPK. Obowiązek przekazywania informacji o tych kwotach został nałożony na instytucje finansowe.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK, w tym o zmianach wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o PPK - ważnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Na szkolenia można zapisać się tutaj.

Podstawa prawna:

art. 125 pkt 10, art. 146 pkt 7 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Autorka jest ekspertem, PFR Portal PPK.