Zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych, wprowadzone ustawą z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, będą mieć znaczenie m.in. już przy „zapisywaniu” nowej osoby zatrudnionej do PPK.

Nowelizacja ustawy o PPK wchodzi w życie - z pewnymi wyjątkami - 4 czerwca 2022 r.

Czytaj: Już wkrótce zmiany w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych >>

Szersza definicja podmiotu zatrudniającego

Nowe przepisy uzupełniają definicję podmiotu zatrudniającego. Po zmianach, status podmiotu zatrudniającego będą mieć nadal m.in. pracodawcy lub zleceniodawcy, którzy zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców będących „osobami zatrudnionymi” w rozumieniu ustawy o PPK. Jednak w przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego (NIP lub REGON), status podmiotu zatrudniającego będzie mieć płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to przykładowo, że - w razie zatrudnienia zleceniobiorcy - znaczenie dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK będą mieć nie tylko:

  • posiadanie przez tę osobę statusu „osoby zatrudnionej” (tak jest, gdy zleceniobiorca podlega z tytułu tego zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym),
  •  posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia oraz
  • ·wiek (umowa o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej, która osiągnęła 50 rok życia, ale nie ukończyła 70 lat, jest zawierana tylko na jej wniosek), lecz także to, czy zleceniodawca ma NIP lub REGON – jeśli nie, umowę o prowadzenie PPK w imieniu tego zleceniobiorcy zawrze płatnik składek na ubezpieczenia społeczne.

Wystarczy 14 dni zatrudnienia

Po zmianach, pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz nowej osoby zatrudnionej już po upływie 14 dni zatrudnienia, nie później jednak niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące (90 dni) zatrudnienia tej osoby. Oznacza to przykładowo, że w razie zatrudnienia nowego pracownika 1 lipca br. umowę o prowadzenie PPK w imieniu tego pracownika będzie można zawrzeć już 15 lipca. Pracodawca może, ale nie musi skorzystać z tej nowej możliwości – w rozpatrywanym przypadku nadal będzie miał czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK do 10 października 2022 r.

Zmianie nie uległo rozwiązanie polegające na tym, że do okresu zatrudnienia, potrzebnego dla zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu danej osoby zatrudnionej, wlicza się jej okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli - z mocy odrębnych przepisów – obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę. Gdyby zatem pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy np. od 1 do 31 marca 2022 r., a następnie podjął u niego ponownie pracę 1 lipca, to pracodawca mógłby zawrzeć dla niego umowę o prowadzenie PPK już 1 lipca (pracownik miałby w tym dniu okres zatrudnienia dłuższy niż 14 dni). W takim przypadku pracodawca miałby czas na zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla tej osoby do 12 września 2022 r. (10 i 11 września to sobota i niedziela).

Pierwsze wpłaty do PPK, deklaracja wpłaty dodatkowej

Nowe przepisy umożliwiają dokonanie pierwszych wpłat do PPK już w miesiącu, w którym w imieniu nowego pracownika została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Przykładowo, jeżeli nowy pracownik zostanie zatrudniony 6 czerwca 2022 r., pracodawca zawrze dla niego umowę o prowadzenie PPK już 20 czerwca, a wynagrodzenie zostanie wypłacone mu 28 czerwca, to wpłaty do PPK, naliczone i pobrane z tego wynagrodzenia, będą mogły zostać przekazane do instytucji finansowej już w dniu ich naliczenia i pobrania (pracodawca nie będzie musiał czekać z tym do 1 lipca). Pracodawca nadal będzie miał czas na przekazanie tych wpłat do instytucji finansowej do 15 lipca.

Po zmianach, w przypadku, gdyby nowy pracownik złożył pracodawcy deklarację finansowania wpłaty dodatkowej, wpłata dodatkowa - w zadeklarowanej przez niego wysokości (maksymalnie 2% wynagrodzenia) – będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona. Przykładowo, gdyby pracownik został „zapisany” do PPK 20 czerwca, 27 czerwca złożył pracodawcy deklarację finansowania wpłaty dodatkowej, a wynagrodzenie wypłacono mu 28 czerwca, to wpłata dodatkowa do PPK zostanie po raz pierwszy pobrana dopiero z wynagrodzenia wypłaconego mu w lipcu. Gdyby później pracownik chciał zmienić wysokość finansowanej przez siebie wpłaty dodatkowej albo zrezygnować z jej finansowania, to złożona przez niego zmiana deklaracji także będzie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona (terminy rozpoczęcia obowiązywania deklaracji o finansowaniu wpłaty dodatkowej oraz zmiany tej deklaracji zostały ujednolicone).

 

Transfer środków na nowy rachunek PPK

Dotychczas nowy pracownik, mający już rachunek (rachunki PPK), składał nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK w terminie 7 dni po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia. Po zmianach, uczestnik PPK będzie składał takie oświadczenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca, niezwłocznie po otrzymaniu od pracownika oświadczenia o posiadanych przez niego rachunkach PPK, powinien poinformować go, że ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku (rachunkach) PPK na nowy rachunek PPK (utworzony w związku z uczestnictwem w PPK u tego pracodawcy). Pracownik może nie zgodzić się na złożenie tego wniosku – w takim przypadku powinien poinformować o tym pracodawcę na piśmie w ciągu 7 dni (ten termin nie uległ zmianie). Jeśli pracownik nie poinformuje pracodawcy o braku zgody na transfer swoich oszczędności, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK, w tym o zmianach wprowadzonych ostatnią nowelizacją ustawy o PPK - ważnych zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

art. 125, art. 143, art. 146 pkt 1, 6 i 7 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Autorka jest ekspertem, PFR Portal PPK.