Ustanie zatrudnienia uczestnika pracowniczych planów kapitałowych (dalej: PPK) nie ma wpływu na zawartą dla niego przez podmiot zatrudniający umowę o prowadzenie PPK. Rachunek PPK, utworzony podczas wcześniejszego zatrudnienia, jest nadal prowadzony na dotychczasowych zasadach, a zgromadzone na nim środki są oczywiście nadal własnością uczestnika PPK. Zasadą jest także, że w przypadku wypłaty wynagrodzenia uczestnikowi PPK już po ustaniu zatrudnienia, jeżeli uczestnik PPK nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, były podmiot zatrudniający naliczy wpłaty do PPK także od tego wynagrodzenia i przekaże je na rachunek PPK tej osoby. U nowego pracodawcy pracownik jest ponownie „zapisywany” do PPK i może skorzystać z wypłaty transferowej środków dotychczas zgromadzonych w PPK na swój nowy rachunek PPK za pośrednictwem nowego pracodawcy.  

Czytaj również: Zmiana pracy to nowy rachunek PPK. Ale stare mogą ciągle dla nas pracować>>
 

Nowa umowa, nowy rachunek PPK

Nowy pracodawca ma obowiązek zawarcia w imieniu i na rzecz pracownika umowy o prowadzenie PPK z tą instytucją finansową, która zarządza u niego tym programem. Nawet w sytuacji, gdy stary i nowy pracodawca mają zawarte umowy o zarządzanie PPK z tą samą instytucją finansową, nowy pracodawca zawrze dla pracownika umowę o prowadzenie PPK – umożliwiającą tej osobie oszczędzanie w PPK na warunkach wynikających z umowy o zarządzanie PPK, zawartej przez nowego pracodawcę. Po zawarciu umowy o prowadzenie PPK, instytucja finansowa utworzy dla pracownika rachunek PPK, na który trafią wpłaty do PPK dokonywane przez nowego pracodawcę.

Sprawdź też: Zasady przekazywania wniosków osoby zatrudnionej do podmiotu zatrudniającego >

 


Informacja o dotychczasowych rachunkach

Po zmianie pracodawcy, uczestnik PPK może przetransferować środki zgromadzone na swoich dotychczasowych rachunkach PPK na ten nowy rachunek PPK. Może to zrobić samodzielnie (w każdym czasie) lub skorzystać z pośrednictwa nowego pracodawcy. Aby skorzystać z tej drugiej możliwości, powinien złożyć nowemu pracodawcy oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK.

Sprawdź też: Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK >

Jest na to termin. Pracownik powinien złożyć to oświadczenie w ciągu 7 dni, po upływie 10 dni miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) jego zatrudnienia. Oświadczenie to powinno zawierać oznaczenie instytucji finansowych, z którymi zawarte zostały umowy o prowadzenie PPK. W przypadku złożenia omawianego oświadczenia podmiotowi zatrudniającemu już po upływie wskazanego wyżej terminu, podmiot ten powinien poinformować uczestnika PPK o bezskuteczności złożonego oświadczenia.

 

 

Przykład: 

Nowy pracownik został zatrudniony 4 lutego br. Trzy miesiące (90 dni) jego zatrudnienia upłynęło 4 maja. Pracodawca ma czas na zawarcie dla niego umowy o prowadzenie PPK do 10 czerwca. Pracownik powinien złożyć oświadczenie o zawartych dla niego, podczas wcześniejszego zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, umów o prowadzenie PPK od 11 do 17 czerwca. Jeśli tego nie zrobi i złoży takie oświadczenie np. dopiero 27 czerwca, pracodawca zawiadomi go o bezskuteczności tego oświadczenia. W takim przypadku pracownik nie skorzysta już z pośrednictwa pracodawcy przy dokonaniu wypłaty transferowej na nowy rachunek PPK, ale może sam, w każdym czasie, składać polecenia dokonania wypłaty transferowej instytucji finansowej.   

 


Złożenie wniosku o wypłatę transferową

Pracodawca, który otrzymał oświadczenie pracownika o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, niezwłocznie po zawarciu - w imieniu i na rzecz tego pracownika - umowy o prowadzenie PPK, informuje go, że ma obowiązek złożyć w jego imieniu wniosek o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jego dotychczasowym rachunku/rachunkach PPK na nowy rachunek PPK.

Uczestnik PPK, który nie chce, aby pracodawca złożył ten wniosek, może się na to nie zgodzić. W takim przypadku powinien poinformować pracodawcę, w formie pisemnej, o braku zgody na transfer środków, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy. W przypadku braku zgody uczestnika PPK na wypłatę transferową, środki zgromadzone na jego dotychczasowym rachunku/rachunkach PPK pozostaną na nim/nich do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Sprawdź też: Zasady rezygnacji z wpłat do PPK >

Jeżeli uczestnik PPK nie powiadomi pracodawcy o braku zgody na wypłatę transferową, pracodawca złoży w jego imieniu wniosek o tę wypłatę. Przeprowadzenie transferu środków leży w interesie majątkowym uczestnika PPK, gdyż skumulowanie środków na jednym rachunku PPK zwiększa efektywność zarządzania aktywami funduszu zdefiniowanej daty.

Ważne: Wypłata transferowa, realizowana za pośrednictwem nowego pracodawcy, powinna zostać dokonana w terminie 14 dni od złożenia wniosku instytucji finansowej dokonującej wypłaty transferowej, czyli tej instytucji finansowej, która prowadzi rachunek PPK, z którego zostanie dokonana wypłata transferowa. W takim przypadku wniosek jest składany w imieniu uczestnika PPK, ale przez podmiot zatrudniający - za pośrednictwem podmiotu zarządzającego instytucją finansową, z którą ten podmiot zatrudniający zawarł umowę o prowadzenie PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj.  

Podstawa prawna: art. 19 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

Autorka jest ekspertem, PFR Portal PPK.