Zmiany w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1342, dalej: ustawa o PPK) wynikają z art. 125 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Ustawa ta 6 maja br. została podpisana przez Prezydenta i oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw (większość punktów art. 125 wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zmiany polegają m.in. na uzupełnieniu katalogu podmiotów zatrudniających, skróceniu okresu zatrudnienia potrzebnego do zawarcia w imieniu osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK,  określeniu zasad zwrotu nienależnych wpłat do PPK, a także ujednoliceniu terminów dokonywania wpłat do PPK oraz rozpoczęcia obowiązywania deklaracji składanych przez uczestnika PPK.  

Czytaj również: Decyzję o rezygnacji z PPK można w każdej chwili odwołać>>
 

 

Numer identyfikacyjny i status podmiotu zatrudniającego

W ustawie o PPK zostanie dodana definicja „numeru identyfikacyjnego” podmiotu zatrudniającego – będzie to NIP lub REGON. Brak ustawowej definicji tego pojęcia powodował wątpliwości, na podstawie jakiego numeru należy wpisywać do Ewidencji PPK podmioty zatrudniające oraz umowy o zarządzanie PPK. Dodanie wskazanej wyżej definicji uporządkuje tę kwestię. 

Tak jak dotychczas, status podmiotu zatrudniającego będą mieć m.in. pracodawcy lub zleceniodawcy, którzy zatrudniają pracowników lub zleceniobiorców będących „osobami zatrudnionymi” w rozumieniu ustawy o PPK. Jednak w przypadku, gdy pracodawca lub zleceniodawca nie ma numeru identyfikacyjnego, status podmiotu zatrudniającego będzie mieć płatnik składek na ubezpieczenia społeczne. Celem tej zmiany jest umożliwienie przystąpienia do PPK osobom zatrudnionym u pracodawców lub zleceniodawców, za których obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz wynikające z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wykonuje inny podmiot.    

Sprawdź też: W jaki sposób należy postąpić w przypadku korekty wpłat do PPK? >

 


Możliwość wcześniejszego zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Obecnie podmiot zatrudniający może zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej dopiero po upływie trzeciego miesiąca (90 dni) zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły te 3 miesiące. Po zmianach, umowa o prowadzenie PPK będzie mogła zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia. Zmiana ta umożliwi podmiotom zatrudniającym wcześniejsze zawarcie dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, a jednocześnie nie skraca terminu na zawarcie tej umowy. 

Czytaj również: O automatycznym zapisaniu pracownika do PPK decyduje wiek>>

Możliwość wcześniejszego zawarcia umowy o prowadzenie PPK

Dotychczas podmiot zatrudniający mógł zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej dopiero po upływie trzeciego miesiąca (90 dni) zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły te 3 miesiące. Po zmianach, umowa o prowadzenie PPK będzie mogła zostać zawarta nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynęły 3 miesiące zatrudnienia. Zmiana ta umożliwia podmiotom zatrudniającym wcześniejsze zawarcie dla osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK, a jednocześnie nie skraca terminu na zawarcie tej umowy.

Czytaj też: Pracownicze Plany Kapitałowe - porównanie PPK a PPE >

 

Zwrot nienależnych wpłat do PPK

Obecnie brak jest w ustawie o PPK przepisów określających zasady postępowania w przypadku dokonania nienależnych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych. Dotyczy to np. przekazania przez podmiot zatrudniający do instytucji finansowej wpłat po zawarciu umowy o prowadzenie PPK na rzecz osoby niebędącej „osobą zatrudnioną” w rozumieniu ustawy o PPK czy dokonania wpłat po złożeniu przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji. Nowe przepisy umożliwiają wycofanie nienależnych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych, po stwierdzeniu, że zostały dokonane bezpodstawnie - powinny one zostać zwrócone na rzecz podmiotu, który je sfinansował.

 

 

Przyjęto m.in., że jeżeli na rachunku PPK danej osoby zostały już zapisane jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lub jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, które zostały nabyte lub przeliczone za wpłaty do PPK, wpłatę powitalną lub dopłaty roczne, które okazały się nienależne w całości lub w części, instytucja finansowa - niezwłocznie po powzięciu o tym informacji - odkupi lub umorzy te jednostki w zakresie, w jakim wpłaty dokonywane do PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne okazały się nienależne, bez konieczności złożenia żądania ich odkupienia/umorzenia przez tę osobę.

Ważne: Nowe przepisy, określające tryb zwrotu nienależnych wpłat do PPK, wejdą w życie 21 listopada 2022 r.

Jednolite terminy wpłat i rozpoczęcie obowiązywania deklaracji

Nowelizacją ujednolicono terminy dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK. Zmiana ta umożliwia podmiotom zatrudniającym dokonywanie pierwszych wpłat do PPK już począwszy od dnia, w którym zostały naliczone i pobrane - nawet w tym samym miesiącu, w którym została zawarta umowa o prowadzenie PPK. Pierwsze wpłaty będą dokonywane do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały obliczone i pobrane. Na takich samych zasadach dokonuje się kolejnych wpłat do PPK.

Ujednolicono także terminy rozpoczęcia obowiązywania deklaracji dotyczących PPK, składanych przez uczestników PPK. Dotychczas deklaracja dodatkowej wpłaty do PPK obowiązywała od momentu jej złożenia podmiotowi zatrudniającemu. Po zmianach, będzie ona obowiązywała od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona - tak jak inne deklaracje dotyczące wpłat, składane przez uczestników PPK.

Ważne:

Dotychczas Państwowa Inspekcja Pracy nie posiadała kompetencji do kontrolowania podmiotów zatrudniających w zakresie przestrzegania zakazu nakłaniania do rezygnacji z oszczędzania w PPK. Nowe przepisy powierzają PIP uprawnienia w tym zakresie. Zmiana ta wynika z art. 109 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, który wchodzi w życie 4 czerwca 2022 r.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

art. 109, art. 125, art. 143, art. 146 pkt 1, 6 i 7 ustawy z 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

 

Autorka jest ekspertem, PFR Portal PPK.