- Od 1 stycznia 2021 r. mój pracodawca przystępuje do PPK, a w maju 2021 kończę 55 lat. Czy będę automatycznie zapisana do PPK, czy może obejmie mnie przedział dla osób w wieku 55-70, które tylko na wniosek przystępują do PPK – pyta nasza Czytelniczka.

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK) reguluje kwestię dobrowolności uczestnictwa w PPK w art. 23 ust. 1. Z kolei o fakcie złożenia wniosku o przystąpienie do PPK mówi przepis art. 15 ust. 2 wskazując, że podmiot zatrudniający zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej, która ukończyła 55. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia, wyłącznie na jej wniosek.

Czytaj w LEX: Czy rezygnacja z PPK musi być w formie pisemnej? >

- Zatem o fakcie obowiązkowego, bądź dobrowolnego zapisania do PPK decyduje wiek osoby zatrudnionej w chwili zawierania umowy o prowadzenie PPK. Jeśli w pierwszym przypadku sytuacja dotyczy urzędnika (osoby zatrudnionej w jednostce tworzącej sektor finansów publicznych), to ostatecznym terminem zawarcia umowy o prowadzenie PPK jest 10 kwietnia 2021 roku – zatem osoba, która kończy 55 lat w maju 2021 r.  będzie przystępować do PPK automatycznie – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Czytaj również: Warto sprawdzać, czy wpłaty do PPK trafiają na konto uczestnika>>

Czy i kiedy złożyć deklarację o rezygnacji?

Chyba, że osoba zatrudniona złoży swojemu pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, w myśl art. 23 ust. 2. Zgodnie z nim, uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie deklaracji złożonej podmiotowi zatrudniającemu w formie pisemnej. Deklaracja zawiera dane dotyczące podmiotu zatrudniającego i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia. Rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK nie wymaga zmiany ani aneksowania umowy o prowadzenie PPK.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK >

W takim przypadku, jak stanowi ust. 4 tego artykułu, pracodawca zaprzestanie dokonywania wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat począwszy od miesiąca, w którym uczestnik PPK złożył deklarację. Wpłaty pobrane w tym miesiącu podlegają zwrotowi.

Czytaj w LEX: Kiedy prawidłowo ująć na liście płac podatek od składki finansowanej przez pracodawcę z tytułu PPK? >

Czytelniczka, jeśli nie chce oszczędzać w PPK może deklarację o rezygnacji złożyć od stycznia 2021 roku do końca miesiąca, w którym pracodawca zawrze w jej imieniu umowę o prowadzenie PPK. Jeśli będzie chciała powrócić do oszczędzania powinna złożyć podmiotowi zatrudniającemu wniosek o zapisanie do PPK.

Czytaj w LEX: Problematyka wdrożenia PPK w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście zamówień publicznych >