- Z mojej strony jest chęć przystąpienia do programu, ale wpłat brak. Na koncie PPK do tej pory nie zaksięgowano żadnej kwoty, pomimo potrącania składek z wynagrodzenia. Tu też pojawia się kolejna nieprawidłowość, bo składki potrącane są nieregularnie, jakby pracodawca nie mógł się określić, czy je pobierać, czy nie. Sam pracodawca nie kwapi się, by udzielać rzeczowych odpowiedzi na zadane pytania, a instytucja finansowa – cóż, dla niej nie jestem stroną umowy. Czas mija, stan konta PPK pokazuje 0, a sprawa jest tam, gdzie była na początku. Nasuwa się oczywiste pytanie: gdzie szukać pomocy, by rozwiązać zagadkę mojego PPK – pyta nasz Czytelnik.

Twierdzi, że przy pierwszym kontakcie, instytucja finansowa stwierdziła, iż pracodawca nie dokonał transferu środków. Z kolei według pracodawcy, jego wpłaty PPK były częścią dużego przelewu, który później powinien być rozdysponowany na konta uczestników, według ustalonego rejestru pomiędzy pracodawcą i instytucją finansową. - Oficjalne stanowisko, na złożoną reklamację, pozostało w podobnym brzmieniu: „Agent transferowy nie bada i nie analizuje słuszności decyzji pracodawcy”. Pracodawca zaś jest oszczędny w udzielaniu odpowiedzi: „analizujemy sytuację” w sprawie zaginionych składek, do nieregularności w ich pobieraniu do tej pory nie odniósł się ani słówkiem – pisze pan Robert (imię zmienione) w mailu do naszej redakcji.

Czytaj w LEX: Przesunięcie terminów na zawarcie umowy o zarządzenie PPK i umowy o prowadzenie PPK >

 


Wpłaty według ustawy

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (dalej: ustawa o PPK), uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Z kolei jej art.  25 ust. 1 stanowi, że podmiot zatrudniający (pracodawca) i uczestnik PPK (pracownik) finansują wpłaty podstawowe z własnych środków, ale mogą też zadeklarować wpłaty dodatkowe (ust. 2).

Czytaj w LEX: Wpłaty na PPK a przestój ekonomiczny oraz obniżony wymiar czasu pracy >

Wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia, ale pracodawca może zadeklarować w umowie o zarządzanie PPK dokonywanie wpłaty dodatkowej w wysokości do 2,5 proc. wynagrodzenia (art. 26 ust. 1 i 2). Natomiast wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK wynosi 2 proc. wynagrodzenia, ale może też wynosić mniej, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Uczestnik PPK może też zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2 proc. wynagrodzenia (art. 27 ust. 1-3).

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki podmiotu zatrudniającego wobec instytucji finansowej w zakresie uruchomienia PPK  >

 


Co więcej, w myśl art. 28 ustawy o PPK, wpłat dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Przepis ten zobowiązuje pracodawcę do obliczania i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej – i to zarówno wpłat finansowanych przez siebie, jak i wpłat finansowanych przez uczestnika PPK. Robić to ma w terminie wypłaty wynagrodzenia przez podmiot zatrudniający.

Zobacz procedurę w LEX: Ustalanie okresu 3 miesięcznego zatrudnienia po upływie którego zawiera się umowę o prowadzenie PPK >

Przy tej okazji warto też zwrócić uwagę na art. 28 ust. 6 ww. ustawy, zgodnie z którym pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak lub błędne obliczenie, pobranie lub dokonanie wpłaty, jeżeli jest to spowodowane przekazaniem podmiotowi zatrudniającemu przez osobę zatrudnioną błędnych informacji, skutkujących błędnym ustaleniem w przedmiocie podlegania przez daną osobę zatrudnioną obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu zatrudnienia w tym podmiocie zatrudniającym. Wpłaty, które wskutek tych okoliczności okazałyby się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy. Przepisy >>


Zbiorczy przelew

- Podstawą działania agenta transferowego i instytucji finansowej jest comiesięczna informacja zawierająca dane uczestników PPK przesyłana przez pracodawcę. Z tej informacji wynika jakie kwoty należy zaksięgować na rzecz danego pracownika-uczestnika i z jakiego tytułu. Oczywiście łączna kwota wskazana w pliku musi się zgadzać z kwotą przelewu za dany miesiąc (przelew jest zbiorczy). To jest pierwsza rzecz, którą sprawdza agent transferowy. Jeśli kwota się zgadza, to przystępuje do księgowania poszczególnych kwot na konta uczestników. Jeśli się nie zgadza, to wyjaśnia sprawę – mówi Łukasz Kuczkowski, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski.

Zobacz procedurę w LEX: Dopuszczalność różnicowania wpłat dodatkowych do PPK  >

Jak tłumaczy, w przypadku nadwyżki, kwota nadwyżki zwracana jest podmiotowi zatrudniającemu. – Jeśli natomiast dokonana przez pracodawcę wpłata jest niższa niż to wynika z przekazanego za dany miesiąc pliku, wówczas agent transferowy nie wykonuje żadnej operacji i czeka aż pracodawca dośle brakującą kwotę pieniędzy albo przyśle nowy plik, który będzie zgodny z przelaną kwotą środków – podkreśla mec. Kuczkowski. I dodaje: W tym konkretnym przypadku najprawdopodobniej problem leży po stronie pracodawcy – może na to wskazywać nieregularność potrąceń wpłat. Próbowałbym to zatem wyjaśnić u pracodawcy żądając wglądu do comiesięcznego pliku przekazywanego agentowi. Jeśli to nie pomoże, to zostaje pozew przeciwko pracodawcy.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązki administracyjne i informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestnika PPK oraz wybranej instytucji finansowej  >

Czy pracodawca będzie informował uczestnika PPK o stanie jego rachunku?

Nie. Taką informację uczestnik PPK powinien otrzymać od instytucji finansowej zarządzającej jego rachunkiem. Zgodnie z przepisami ustawy o PPK instytucja finansowa jest zobowiązana w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku przekazywać każdemu uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej (albo na wniosek uczestnika w postaci papierowej), roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym oraz o innych zrealizowanych na nim w tym czasie transakcjach.

Czy na portalu mojeppk.pl uczestnik PPK będzie miał możliwość sprawdzenia stanu środków w PPK na dany dzień?

Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy o PPK, do zadań Portalu PPK należeć będzie informowanie uczestników PPK, po weryfikacji ich tożsamości, o wartości środków zgromadzonych na ich rachunkach PPK. Taka funkcjonalność zostanie uruchomiona najpóźniej do 3 lat od wejścia w życie ustawy o PPK. Niezależnie od tego o stanie swojego rachunku uczestnik będzie informowany przez instytucje finansowe prowadzące PPK.

Źródło: mojeppk.pl

Sprawdź w LEX:

Czy reprezentację osób zatrudnionych na potrzeby przepisów o PPK należy wybrać spośród pracowników, czy również można spośród zleceniobiorców i osób wykonujących dzieła? > 

Czy sytuacja związana z COVID-19 przesunęła termin wprowadzenia PPK dla firm zatrudniających powyżej 50 pracowników? >

Od kiedy należy zaprzestać dokonywania wpłat za uczestnika PPK, który złożył deklarację o rezygnacji z ich dokonywania? >