Business Centre Club pozytywnie ocenia przedstawienie przez rząd ogólnej strategii demograficznej do 2040 roku, która – jak zaznacza BCC - wymaga skatalogowania metod i narzędzi realizacyjnych. Projekt zmian korygujących przepisy o emeryturach pomostowych w zakresie porządkującym oraz precyzującym uprawnienia instytucji i pracodawcy, to drugie z pozytywnie ocenianych rządu. Wśród zagrożeń BCC wymienia utrzymującą się niską wydolność funduszy w FUS (62-75 proc.). - Pomimo rekordowych zaplanowanych w 2022 roku wpływów do FUS (299,1 mld zł), dotacja do funduszu wzrośnie o blisko 5,3 proc., tzw. suwak wyniesie blisko 7,2 mld zł. Pieniądze te nie trafią na rynek finansowy – podkreśla dr Wojciech Nagel, ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych. Wskazuje też na stale rosnącą liczbę emerytów i rencistów, szacowaną w przyszłym roku na 8,2 mln osób (wzrost o 1,5 proc. rok do roku) oraz odpływy z rynku pracy - spadek o ok. 200 tys. osób w wieku produkcyjnym, wzrost o blisko 200 tys. osób w wieku emerytalnym.

Czytaj również: Strategia demograficzna - nie wystarczy rodzić dzieci, trzeba też zachęcać ludzi do pracy>>

Jakie rekomendacje dla rządu ma BCC?

Po pierwsze - wprowadzenie do prac legislacyjnych Rady Ministrów i wdrożenie przepisów dotyczących wydłużania aktywności zawodowej. - Opublikowane w czerwcu b.r. wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) – dane przeciętne dla I kwartału b.r. wskazują, że osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3 proc. ludności w wieku 15-89 lat. Pracujący stanowili w I kwartale b.r. 55,0 proc. ludności w powyższym przedziale wiekowym. Wobec ubytków siły roboczej i wyczerpywania się napływu zasobów zewnętrznych należy podjąć działania zaradcze -  mówi dr Wojciech Nagel. Jego zdaniem, obejmować one mogą zachęty dla osób dłużej pracujących. - Spadająca ich relacja do rosnącej populacji emerytów i rencistów, czyni projekt niezbędnym do wdrożenia – zaznacza. I przypomina, że w 2017 r. Ministerstwo Rozwoju wystąpiło z inicjatywą, której istotą było finansowe nagradzanie obywateli decydujących się na pozostanie na rynku pracy po uzyskaniu uprawnień emerytalnych. Założenia projektu obejmowały zachęty związane z pozostaniem na rynku pracy dłuższym o 1 lub 2 lata. - Należy do niego powrócić – uważa ekspert BCC ds. ubezpieczeń społecznych.

W opinii BCC, należy wprowadzić kryterium dochodowe do świadczeń społecznych w szczególności wobec tzw. 13 emerytury. - Świadczenia solidarne w UE są kierowane do osób szczególnie potrzebujących, posiadających najniższe emerytury i nie ma powodu, żeby stosować odmienne rozwiązania – zauważa dr Wojciech Nagel. Według niego, ministerstwa rodziny i finansów powinny aktywnie wesprzeć dalszą promocję aktywnego oszczędzania na cele emerytalne, w szczególności PPK. Odbywa się ona w zasadzie wyłącznie siłami i zasobami instytucji finansowych, zwłaszcza grupy PFR. - Obecny poziom partycypacji wynosi ok 25 proc. i jest poniżej oczekiwań. Wsparcie PPK leży w obiektywnym interesie podatników, ubezpieczonych oraz finansów publicznych – dodaje.