Zgodnie z prognozami EUROSTAT starzenie się ludności w Polsce będzie przebiegało najszybciej w całej UE. Sytuacja demograficzna Polski może stać się istotnym problemem w szczególności w aspekcie szybszego niż w innych krajach starzenia się ludności.

- W tym kontekście BCC docenia przygotowanie Strategii Demograficznej 2040, której zasadniczym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie się do poziomu dzietności gwarantującego zastępowalność pokoleń. Jednocześnie, istotne wątpliwości budzi pominięcie w projekcie rozwiązań z zakresu polityki senioralnej, mających na celu podniesienie jakości życia osób starszych, co w kontekście wzrostu średniej długości życia oraz postępującego starzenia się społeczeństwa ma znaczenie równie istotne co zwiększenie dzietności – podkreśla dr Agata Miętek, ekspert BCC ds. prawa pracy.

Czytaj również: Strategia demograficzna - nie wystarczy rodzić dzieci, trzeba też zachęcać ludzi do pracy

Zastępowalność pokoleń 

W opinii dr Miętek, godne uwagi jest przy tym pominięcie kwestii wieku emerytalnego, który w Polsce jest jednym z najniższym w Europie. - W Strategii Demograficznej 2040 kilkakrotnie wskazano, że większa liczba dzieci to dla wielu krótszy okres odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, a w konsekwencji niskie lub skrajnie niskie emerytury. W związku z tym wydaje się, że wzmocnienie rodziny powinno być również realizowane poprzez stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego albo co najmniej zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, co jest w zasadzie standardem w krajach Unii Europejskiej – zaznacza dr Miętek.

Docenić należy niektóre rozwiązania ukierunkowane na znoszenie barier dla rodziców podejmujących decyzje prokreacyjne, w szczególności wsparcie pracodawców zatrudniających kobiety po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, wsparcie pracodawców w działaniach sprzyjających łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi i wspieranie rozwoju programów rodzinnej odpowiedzialności biznesu (CFR).

Jak podkreśla ekspert ds. prawa pracy BCC, przed wprowadzeniem nowych mechanizmów zapowiadanych w Strategii Demograficznej 2040 albo modyfikacji tych już obowiązujących konieczna byłaby weryfikacja, na ile dzisiaj obowiązujące rozwiązania służą celom, dla których zostały wprowadzone oraz na ile planowane rozwiązania mogą się bardziej przysłużyć ich realizacji. - Wprowadzanie kolejnych, uzupełniających rozwiązań, które w znacznym stopniu będą opierać się na dzisiejszych rozwiązaniach bez pogłębionej refleksji w zakresie ich efektywności wpłynie negatywnie na poziom skomplikowania prawa pracy i zabezpieczenia społecznego – uważa dr Agata Miętek.