Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii skierowało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych. Przede wszystkim dostosowuje on wymogi zgłoszenia znaku towarowego do obowiązującej od 16 marca nowelizacji prawa własności przemysłowej. Od tego zniesiony został wymóg graficznego przedstawienia znaku, co ma ułatwić zgłaszanie znaków, np. zapachowych.  

W efekcie jednak resort pokusił się o uporządkowanie informacji wymaganych przy rejestracji konkretnych znaków. W obowiązującym bowiem rozporządzeniu nie ma takiego jasnego podziału. Co więcej projekt precyzuje, że parametry techniczne, np. formaty plików, będzie samodzielnie ogłaszał Urząd Patentowy RP. Obecnie też podaje takie informacje, ale bez podstawy prawnej.  Co przewiduje dokładnie projekt?

Czytaj również: Nowela prawa własności przemysłowej obowiązuje, ale rejestracja zapachu niemożliwa >>

 

Jakie rodzaje znaków wyróżnia projekt

W paragrafie 6 projekt rozporządzenia wyróżnia znaki:

  1. słowne, które przedstawia się w standardowym zapisie i układzie, bez elementów graficznych i kolorów;
  2. graficzne lub znaki słowno-graficzne, które przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji oznaczenia przedstawiającej wszystkie jego elementy oraz, w stosownych przypadkach, kolory;
  3. przestrzenne, które przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji graficznej kształtu, w tym obrazów wygenerowanych komputerowo, albo fotografii. Reprodukcja musi być nie mniejsza niż 8 na 8 cm i nie większa niż 10 na 10 cm.
  4. pozycyjne, które przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji, która ma odpowiednio określać pozycję znaku i jego rozmiar lub proporcje w odniesieniu do danego towaru;
  5. stanowiące deseń, które przedstawia się poprzez złożenie reprodukcji pokazującej powtarzający się układ elementów tworzących deseń;
  6. będące kolorem lub zestawieniem kolorów, które przedstawia się odpowiednio poprzez złożenie reprodukcji koloru wraz ze wskazaniem tego koloru poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu koloru albo poprzez złożenie reprodukcji pokazującej ułożenie zestawienia kolorów w jednolity i z góry ustalony sposób wraz ze wskazaniem tych kolorów poprzez odniesienie do powszechnie uznanego kodu kolorów;
  7. dźwiękowe, które przedstawia się poprzez złożenie pliku dźwiękowego odtwarzającego dźwięk lub zapis graficzny, pozwalający na jego odtworzenie (nuty, litery obrazujące dźwięki artykułowane);
  8. ruchome, które przedstawia się poprzez złożenie pliku video lub poprzez szereg sekwencyjnych obrazów nieruchomych ilustrujących ruch lub zmianę pozycji, umieszczonych obok siebie;
  9. multimedialne, które przedstawia się poprzez złożenie pliku audiowizualnego zawierającego zestawienie obrazów i dźwięku;
  10. holograficzne, które przedstawia się poprzez złożenie pliku video lub reprodukcji graficznej lub fotograficznej zawierającej widoki, umieszczone obok siebie, niezbędne do wystarczającego zidentyfikowania efektu holograficznego w całości.

 Co z innymi znakami?

Jeżeli znak towarowy nie należy do żadnej z tych kategorii, to może być przedstawiony w dowolnej formie, z wykorzystaniem ogólnie dostępnej techniki, tak aby mógł on zostać odtworzony w rejestrze w sposób jasny, precyzyjny, samodzielny, łatwo dostępny, zrozumiały, trwały i obiektywny w celu umożliwienia ustalenia jasnego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej uprawnionemu. Jak ma wyglądać, nie wiadomo. Przy okazji uchwalenia nowelizacji Urząd Patentowy RP poinformował jedynie, że każde oznaczenie, na które ma być udzielone prawo ochronne, powinno posiadać zdolność odróżniającą oraz być postrzegane za pomocą jednolitego aktu poznawczego. - Zgłoszenia znaków towarowych są bowiem badane w zakresie formalno-prawnym, a także merytorycznym. Zniesienie wymogu graficznej przedstawialności znaku nie oznacza, iż pozostałe przeszkody do udzielenia prawa ochronnego nie będą miały zastosowania – podkreślił urząd. Prawnicy nie mają jednak wątpliwości, że prawne wrota dla rejestracji takich znaków zostały bardziej uchylone. - Będziemy teraz obserwować rozwój technologii udostępniania zapachów i smaków na odległość - mówi Marek Trojnarski, raca prawny w kancelarii Dentons. -  Alternatywnie przedsiębiorcy będą dowodzić, że istniejące sposoby przedstawienia takich znaków, chociażby przez ich opis, są wystarczająco jasne i precyzyjne dla odróżnienia ich od innych zapachów lub smaków - dodaje.

Parametry techniczne określi Urząd

Ponadto Urząd Patentowy RP zyska prawo do ogłaszania „Wiadomościach Urzędu Patentowego” szczegółowych wymagań dotyczących opisu znaku towarowego oraz plików zawierających przedstawienie znaku towarowego. np. czy to ma być pli  jpg czy gif, Mp3 czy MP4. Zdaniem resortu są to ściśle techniczne informacje dotyczące w szczególności formatu, objętości lub rozdzielczości plików, które mogą ulegać częstym zmianom, uzależnionymi od systemów teleinformatycznych  w urzędzie. Obecnie takie informacje można znaleźć w wytycznych Urzędu opublikowanych po uchwaleniu noweli.

14 dni na poinformowanie o zgłoszeniu

Ponadto UP będzie musiał szybciej publikować informację o zgłoszeniu znaku. Obecnie taka informacja pojawia się przeciętnie po upływie 3 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia. Projekt rozporządzenia precyzuje, że ma to nastąpić po upływie 14 dni. Ma to przyczynić się do zwiększenia pewności prawnej, co do istnienia wcześniejszych znaków towarowych. Rozporządzenie ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.