14 lipca 2022 roku prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, a zdecydowana większość jej przepisów weszła w życie, z nielicznymi wyjątkami, po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Jeden z ww. wyjątków stanowi art. 48 ustawy, który przewiduje, że przepisy wprowadzające zmiany w kodeksie spółek handlowych w zakresie funkcjonowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wejdą w życie dopiero 10 listopada 2023 roku. W świetle jeszcze obowiązujących regulacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą nadal legalnie korzystać z crowdfundingu udziałowego na dotychczasowych, nieograniczonych warunkach.

Czytaj też: Już wkrótce duże zmiany prawne w crowdfundingu​ >>

Na czym polega tzw. crowdfunding udziałowy w realiach spółki z o.o.?

Crowdfunding udziałowy (ang. equity crowdfunding) jest jedną z form finansowania społecznościowego, polegającą na pozyskiwaniu przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki z o.o. określonej sumy pieniężnej w ramach oferty publicznej od inwestorów prywatnych. W zamian za pozyskanie środków na finansowanie projektów, przedsiębiorca emituje udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, których właścicielami stają się sponsorzy ww. przedsięwzięć. Co do zasady, fundusze te są pozyskiwane poprzez internetowe platformy crowdfundingowe adresowane do nieograniczonego kręgu inwestorów prywatnych.

 


Nowe zakazy

Wprowadzone w k.s.h. zmiany przewidują nowe zakazy w zakresie uprawnień wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczących możliwości:

  1. składania ofert nabycia istniejących już udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 182 (1) k.s.h.);
  2. składania ofert objęcia nowo utworzonych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 257 (1) k.s.h.).

Ponadto, ustawodawca przewidział w tym zakresie również zakaz promowania zarówno nabycia, jak i objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez kierowanie reklam lub innych form promocji do nieoznaczonego adresata - czyli wszelkich działań, które w rezultacie zmierzają do podjęcia przez inwestora decyzji o wsparciu finansowym planowanego przedsięwzięcia - chodzi tutaj m.in. o organizację eventów promujących start-upy czy śniadań biznesowych.

Zgodnie z nowo dodanymi art. 595(1) oraz 595(2) k.s.h., każdy, kto nie będzie przestrzegał wyżej omawianych zakazów będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do sześciu miesięcy. Należy zauważyć, że ustawodawca przyjął w tym zakresie dość surowe podejście odnośnie respektowania wskazanych zakazów, o czym świadczy fakt, iż katalog sankcji przewidzianej powyższymi przepisami obejmuje, oprócz grzywny, także kary ograniczenia oraz pozbawienia wolności

Możliwość emisji obligacji oraz zaciągnięcia pożyczki przez spółki z o.o.

Należy podkreślić, iż pomimo wprowadzenia powyższych zakazów, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nadal będą mieli możliwość pozyskiwania środków na projekty poprzez emisję obligacji czy zaciąganie pożyczek przy zastosowaniu finansowania społecznościowego. Żaden przepis kodeksu spółek handlowych nie zakazuje - i w najbliższej przyszłości nie będzie zakazywał - podejmowania tego typu działań. Można powiedzieć, że ustawodawca celowo pozostawił pewną lukę prawną w tym zakresie, aby nie pozbawić całkowicie przedsiębiorców, prowadzących dotychczas działalność w wymienionej formie prawnej, możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego. 

Kamil Szczygieł, paralegal w praktyce Fuzji i Przejęć kancelarii Kochański & Partners