Z uwagą podchodzimy do dzisiejszej odpowiedzi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na pytania podniesione przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie walutowego kredytu hipotecznego udzielonego klientowi jednego z polskich banków - napisał Bank Millennium odnośnie wyroku TSUE z 3 października 2019 roku w indywidualnej sprawie państwa Dziubaków dotyczącej walutowego kredytu hipotecznego udzielonego przez inny bank. Ostatnio jednak sąd dopuścił pozew grupowy przeciwko Bankowi Millenium dotyczący 3288 umów. Grupę reprezentuje Miejski Rzecznik Konsumentów w Olsztynie i kancelaria Drzewiecki Tomaszek. Stąd wyrok TSUE jest dla banku istotny. Jak go ocenia?

Czytaj również: TSUE stanął po stronie frankowiczów >>

Ostateczny wyrok wyda Sąd Najwyższy

W komunikacie czytamy, że decyzja w tej indywidualnej sprawie zostanie podjęta przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Bank zakłada jednak, że ostatecznie zajmie się nią Sąd Najwyższy. Dlatego będzie pilnie śledzić podejmowane w tej sprawie ostateczne decyzje. Zgodnie z opiniami uznanych autorytetów prawniczych, zaznacza, że wyrok TSUE dotyczy okoliczności ustalonych w indywidualnej sprawie i nie będzie miał automatycznego zastosowania do rozstrzygnięć we wszystkich sprawach. Obowiązkiem polskich sądów będzie podjęcie ostatecznych decyzji w oparciu o przepisy UE interpretowane zgodnie z wyrokiem TSUE, mając na względzie przepisy krajowe nie pomijając interpretacji dokonanych przez polskie sądy. Oceny te będą dokonywane w oparciu o elementy charakterystyczne dla danej sprawy. Dopiero po latach orzecznictwo polskich sądów będzie wyraźnie określone, na razie jest jeszcze za wcześnie na jakiekolwiek prognozy.

 

Chcesz wiedzieć więcej o kredytach frankowych? Pobierz bezpłatny e-book o konsekwencjach prawnych i ekonomicznych wyroku TSUE w sprawie Dziubak >>

 

Trzy kwestie istotne z punktu widzenia banku

W odniesieniu do wpływu wyroku TSUE na orzecznictwo w Polsce, bank podkreśla trzy istotne kwestie:

  • Szczególne warunki kontraktu oraz praktyki stosowane przez bank w tym konkretnym przypadku nie mogą być przenoszone bezpośrednio na sprawy, praktyki i kontrakty Banku Millennium. Umowy stosowane przez Bank Millennium (zwłaszcza możliwość spłaty rat we frankach szwajcarskich) różnią się od umów stosowanych przez inne banki, w tym także od banku, którego umowa jest przedmiotem rozstrzygnięcia TSUE. Różnice te będą podlegały analizie w ramach odrębnych postępowań sądowych dotyczących umów zawieranych przez Bank Millennium. Podobnie praktyki sprzedażowe Banku Millennium a także okoliczności dotyczące zawarcia konkretnej umowy mają znaczenie wykluczające bezpośrednie przenoszenie rozstrzygnięcia TSUE na umowy Banku Millennium. 
  • Abuzywność wyliczeń kursów wymiany nie może przekładać się bezpośrednio na abuzywność indeksacji kredytu do CHF. TSUE nie kwestionuje mechanizmu indeksacji. Umowa kredytowa, która miała być powiązana z kursem wymiany, to fundamentalne założenie tej umowy. Istnieje możliwość ustalenia kursu wymiany w oparciu o przepisy prawa polskiego – jest to średni kurs NBP i takiej możliwości naszym zdaniem nie zakwestionował wyrok TSUE. Już mamy sprawy z drugiej instancji, w których sędzia ustalił, że powinniśmy stosować średni kurs NBP – ostatni ogłoszony w tym tygodniu w dniu 30 września 2019.
  • Każdy przypadek jest przypadkiem indywidualnym, sytuacja każdego klienta jest specyficzna i winna być przedstawiona polskiemu sądowi. Istotnym elementem analizy każdej sprawy są okoliczności dotyczące konkretnego klienta banku będącego stroną umowy. Zdolność pojmowania przez konkretnego klienta istoty zawieranej umowy ma znaczenie, którego nie sposób pominąć.

Bank podkreśla też, że dotychczas, w sprawach dotyczących indeksacji sądy rozstrzygały, z wyjątkiem jednego przypadku, na korzyść Banku Millennium.

Czytaj również: Dlaczego sądy powinny zmienić sposób orzekania po wyroku TSUE >>

Od początku bieżącego roku nie zauważamy żadnych gwałtownych wzrostów liczby spraw sądowych wnoszonych przez kredytobiorców CHF. Bank, w każdym przypadku, będzie bronił swoich praw do końca. Według ZBP, dane zebrane z głównych banków wskazują na fakt, że 2 proc. roszczeń klientów zostało wniesionych do sądów. Do tej pory zostało wydanych ok. 1 000 ostatecznych wyroków korzystnych dla banków, a ok. 100 przeciwko bankom.

Czytaj w LEX:
Umowy kredytu denominowane w walucie obcej a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa TSUE >
Wyrok TSUE w sprawie Dziubak oraz jego konsekwencje prawne i ekonomiczne >