Ministerstwo Rozwoju skierowało do konsultacji publicznych nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ma ona dostosować nasze przepisy do unijnych dyrektyw.

Kable pod gniazdko dla elektryka

Po pierwsze nowela wprowadza wymóg stosowania  infrastruktury na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z przepisami ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z nią budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne, a także związane z nimi wewnętrzne i zewnętrzne stanowiska postojowe, projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania o mocy nie mniejszej niż 3,7 kW. Zgodnie zaś z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych w budynkach mieszkaniowych deweloper ma zapewnić na każdym miejscu postojowym w garażu tzw. moc przyłączeniową dla aut elektrycznych o mocy min. 3,7 kW, czyli okablowanie z odpowiednią mocą. 

Sprawdź w LEX: Czy garaż wolnostojący powinien spełniać warunki techniczne dla garaży? >

Deweloperzy protestują

Rozporządzenie to ma obowiązywać po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw – obecnie jest wciąż w konsultacjach, które trwają już od maja. Protestują przeciwko niemu przedstawiciele deweloperów, bo zgodnie z nim podmioty, które złożyły wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę albo odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego po dniu 1 stycznia 2019 r., a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, są obowiązane w terminie do 1 stycznia 2021 r. dostosować się do wymagań określonych w tym rozporządzeniu. Tyle, że z omawianym projektem w sprawie warunków technicznych nowe wymogi nie są stosowane jeżeli przed ich wejściem w życie został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych czy została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego.

Sprawdź w LEX: Czy fasada szklana (nieotwieralna) może być traktowana jako ściana sytuowana 3 metry od granicy z działką sąsiednią? >

 


Ogrzewanie sterowane

Ponadto projekt przewiduje wprowadzenie wymogu wyposażenia nowych budynków w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, jeżeli jest to możliwe z technicznego punktu widzenia i uzasadnione ekonomicznie. W takie urządzenia będzie też trzeba wyposażyć istniejące budynku przy okazji wymiany źródeł ciepła. Tak jak w przypadku okablowania pod gniazdka dla aut elektrycznych nowe wymogi nie będą stosowane do inwestycji co do których wnioski o pozwolenie na budowę czy projekty do zatwierdzenia założono przed wejściem w życie nowelizacji. To zaś ma nastąpić po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Sprawdź w LEX: Czy można zabudować podcień budynku mieszkalnego, nad którym znajduje się kondygnacja budynku na zgłoszenie? >