Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany przewidują uproszczenie zasad potwierdzania posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia na wyroby medyczne.

Wyroby medyczne obejmują niezwykle szeroki zakres produktów, a pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki czy cewniki.

MZ uprości zlecenia na wyroby medyczne  - czytaj tutaj>>

 


Bez podwójnej weryfikacji

Projekt zakłada, że potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej i uprawnień dodatkowych na dwóch etapach realizacji zlecenia, tj. w chwili jego wystawiania oraz w momencie przyjmowania go do realizacji – zamiast, jak to było  dotychczas, w chwili wydania wyrobu medycznego. Natomiast weryfikacja zlecenia dokonywana będzie wyłącznie na etapie jego wystawienia.

Zaproponowane zmiany - w opinii ministerstwa zdrowia - mają ograniczyć biurokrację i doprowadzić do skrócenia czasu niezbędnego do wypełnienia druku zlecenia. Mają także pozwolić na wprowadzenie uproszczonych wzorów zleceń.

Ponadto, zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie (np. na pieluchomajtki) będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, czyli nawet dwukrotnie dłużej niż obecnie, o ile weryfikacja zlecenia odbywać się będzie za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Nowe rozwiązania dotyczące zleceń na wyroby medyczne mają obowiązywać od 1 września 2019 r.

Dzięki proponowanym zmianom, weryfikacja uprawnień w przypadku zleceń (początkowo wyłącznie w ramach pilotażu) następować będzie w momencie przyjęcia zlecenia do realizacji, a oryginały zleceń na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, świadczeniodawca będzie mógł przesyłać już w pierwszym miesiącu realizacji zlecenia. 

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński wcześniej podkreślał, że chcą wprowadzić zmiany, które pozwolą ograniczyć liczbę stron zlecenia, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej. Uproszczone wzory zleceń miałyby mieć o ponad połowę objętości mniej względem obowiązującego dokumentu.

Świadczenia medyczne na rzecz pracowników - czytaj tutaj>>

 

Uproszczone wzory zleceń

Aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji, gdy podlegać będą one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych Funduszu, proponuje się wprowadzenie uproszczonych wzorów zleceń. Będą one mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, np. tylko numer PESEL świadczeniobiorcy oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych danych) bądź będą dotyczyły wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego, np. soczewek, protez, umożliwiając tym samym pominięcie pewnych danych charakterystycznych dla innego rodzaju wyrobów medycznych.

Ogólny wzór zlecenia określony będzie zawierać natomiast pełen zakres informacji oraz odniesienie do różnych rodzajów wyrobów medycznych. Proponuje się także, aby uproszczone wzory nie mogły być stosowane w przypadku, gdy weryfikacja zleceń odbywać będzie się bez pośrednictwa systemów informatycznych NFZ.

Czy SP ZOZ może wykonywać ekspertyzy medyczne na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych (badania orzecznicze, konsultacje medyczne, badania diagnostyczne i laboratoryjne) - czytaj tutaj>>

Nie będzie „okresu realizacji”

Proponuje się także zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji.

W opinii Ministerstwa Zdrowia rezygnacja z pojęcia okres realizacji pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności. Po zmianach kluczowy dla oceny ważności zlecenia będzie moment przyjęcia danego zlecenia do realizacji. Jednocześnie dokonuje się zrównania okresu, na jaki mogą być wystawiane zlecenia na wyroby medyczne. W związku z powyższym również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zamiast 6 miesięcy), jednakże tylko wówczas gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Dodatkowo, w przypadku zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, proponuje się, aby jednorazowa realizacja takiego zlecenia mogła dotyczyć maksymalnie okresu 6 miesięcy.

 

Kolorowe opaski w szpitalnych oddziałach ratunkowych to czasem wyrok śmierci - czytaj tutaj>>

Zmiany także w SOR

Projekt przewiduje także zmiany w przepisach regulujących sposób wdrożenia systemu związanego z segregacją pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zakłada nowelizację ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- To zmiana techniczna. Musieliśmy ją wprowadzić, by móc przekazać pieniądze na system TOPSOR dla wszystkich szpitali, a nie tylko tych należących do ministra zdrowia – tłumaczył Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

 

Segregacja i numerki w SOR mają przyśpieszyć przyjmowanie pacjentów​ - czytaj tutaj>>

W projekcie proponuje się zmianę, która umożliwi dofinansowanie z budżetu państwa wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanego dalej „TOPSOR”. Taki system ma zacząć działać w (232) szpitalnych oddziałach ratunkowych w kraju w zakresie wydatków związanych z pozyskaniem i implementacją systemu służącego do segregacji medycznej pacjentów w ramach środków zarezerwowanych w budżecie ministra zdrowia.

System „TOPSOR” umożliwia wystawianie numerków pacjentów czekających a przyjęcie, ale także pozwala przetwarzać dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w SOR. Teraz ten system jest testowany w 5 szpitalach w Polsce. 

Proponuje się wprowadzenie w art. 19 ww. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. dodatkowego okresu przejściowego na wdrożenie tego systemu do dnia:

  1. 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa;
  2. 1 stycznia 2021 r. w przypadku innych szpitalnych oddziałów ratunkowych.