O pracach nad tym projektem poinformowało w piątek Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Porozumienie powołuje się na pismo z 11 lipca tego roku, w którym minister zdrowia poinformował, że "trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw".

Z informamcji wynika, że w projekcie zawarto przepis rozszerzający katalog osób uprawnionych m.in. do wyrobów medycznych (bez uwzględnianie okresów użytkowania, a o zapotrzebowaniu decyduje lekarz wystawiający zlecenie) o świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Według autorów projektu rozwiązanie to ma się przyczynić do zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych dla dzieci, których niepełnosprawność powstała w późniejszym okresie życia.