Podatniczka wniosła skargę na tle sprawy dotyczącej jej rozliczenia podatkowego za 2008 r. Kwestią sporną w tej sprawie była możliwość skorzystania przez skarżącą z ulgi rehabilitacyjnej.

Zobacz również: Leki z ulgą w PIT, ale suplementy już nie zawsze >>

Alimenty punktem spornym

Chodziło o to, czy od 2003 r. do limitowanego dochodu dziecka (3089 zł), zalicza się alimenty, które niepełnosprawne dziecko otrzymuje od rodzica. W ostatecznym rozstrzygnięciu w sprawie skarżącej, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że tak. Zdaniem NSA do dochodu osoby niepełnosprawnej powinno się wliczać wszelkie dochody, a zatem także alimenty płacone przez rodzica na rzecz dziecka niepełnosprawnego. Skarżąca zarzuciła, że takie unormowanie narusza jej konstytucyjne prawo do równego traktowania przez władze publiczne przy udzielaniu pomocy rodzinom będącym w trudnej sytuacji społecznej. Inaczej kwalifikując alimenty płacone przez rodzica na podstawie wyroku sądu (ugody lub umowy), a inaczej  – inne świadczenia alimentacyjne.

 


Wątpliwość ciągle aktualna

Zdaniem TK, mimo zmian art. 26 ust. 7e ustawy o PIT dokonanych w nowelizacjach z 2017 i 2018 r., przepis ten w brzmieniu zakwestionowanym w skardze konstytucyjnej może nadal być podstawą weryfikacji deklaracji i rozliczeń składanych przez podatników. Rozstrzygając, że zarzuty postawione w skardze konstytucyjnej są uzasadnione, TK stwierdził, że regulacja ulgi rehabilitacyjnej inaczej kwalifikująca alimenty płacone przez rodzica na podstawie wyroku sądu (ugody lub umowy), a inaczej  – inne świadczenia alimentacyjne, jest niezgodna z art. 71 ust. 1 zdanie drugie w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Orzeczenie zapadło większością głosów. (sygn. akt SK 13/16)