Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Projektowane zmiany przewidują uproszczenie zasad potwierdzania posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz weryfikację zlecenia na wyroby medyczne.

Wyroby medyczne obejmują niezwykle szeroki zakres produktów, a pacjentom przysługuje refundacja różnych wyrobów medycznych. Są to np. różnego rodzaju protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych pieluchomajtki czy cewniki.

Zlecenie na wyroby medyczne będzie możliwe bez wizyty w NFZ - czytaj tutaj>>

 


Bez podwójnej weryfikacji

Obecnie obowiązujące przepisy stanowią, że weryfikacja odbywa się dwukrotnie: podczas wystawiania zlecenia oraz z chwilą wydania wyrobu medycznego.

Projekt zakłada ograniczenie weryfikacji zlecenia wyłącznie do etapu jego wystawienia, co pozwoli nie dublować czynności przez NFZ, zarówno na etapie wystawiania zlecenia jak i jego realizacji, co ułatwi świadczeniobiorcom realizację zleceń.

Wiceminister Cieszyński podkreśla, że wprowadzą także zmiany, które pozwolą ograniczyć liczbę stron zlecenia, zgodnie z postulatami m.in. Naczelnej Rady Lekarskiej.

- Chcemy, żeby pierwsze wnioski dotyczące wzoru uproszczonych formularzy w ramach pilotażu wdrożyć od 1 lipca 2019 r. – podkreśla Cieszyński. – Musimy dostosować systemy do takiej zmiany. Planujemy, by zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne weszły w życie od 1 września 2019. Natomiast zlecenia wystawiane i realizowane w nowy sposób w całej Polsce miałyby być od stycznia 2020 r - dodaje.


Klasyfikacja wyrobów medycznych - czytaj tutaj>>

 

Uproszczone wzory

Aby uprościć wystawianie zleceń na wyroby medyczne, w sytuacji, gdy podlegać będą one weryfikacji przez NFZ za pośrednictwem systemów informatycznych NFZ, proponuje się wprowadzenie uproszczonych wzorów zleceń. Będą one mogły obejmować węższy zakres danych, które są konieczne do wpisywania na zleceniu przez osobę uprawnioną do wystawienia zlecenia, np. tylko numer PESEL świadczeniobiorcy oraz imię i nazwisko (bez konieczności wskazywania jego innych danych) bądź będą dotyczyły wyłącznie określonego rodzaju wyrobu medycznego, np. soczewek, protez, umożliwiając tym samym pominięcie pewnych danych charakterystycznych dla innego rodzaju wyrobów medycznych.

Ogólny wzór zlecenia określony będzie zawierać natomiast pełen zakres informacji oraz odniesienie do różnych rodzajów wyrobów medycznych. Proponuje się także, aby uproszczone wzory nie mogły być stosowane w przypadku, gdy weryfikacja zleceń odbywać będzie się bez pośrednictwa systemów informatycznych NFZ.

Nie będzie „okresu realizacji”

Proponuje się zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji.

W opinii MZ rezygnacja z pojęcia okres  realizacji pozwoli usunąć wątpliwości co do możliwości realizacji zlecenia w okresie jego ważności. W związku bowiem ze zmianą art. 38c ust. 2 ustawy o refundacji, kluczowy dla oceny ważności zlecenia będzie moment przyjęcia danego zlecenia do realizacji. Jednocześnie, w art. 38d ust. 1 i 3 dokonuje się zrównania okresu, na jaki mogą być wystawiane zlecenia na wyroby medyczne. W związku z powyższym również zlecenia na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie będą wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy (zamiast 6 miesięcy), jednakże tylko wówczas gdy weryfikacja zlecenia odbędzie się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ.

Dodatkowo, w przypadku zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, proponuje się, aby jednorazowa realizacja takiego zlecenia mogła dotyczyć maksymalnie okresu 6 miesięcy).

Proponuje się, aby zmiany dotyczące zleceń na wyroby medyczne weszły w życie z dniem 1 września 2019 r., przy jednoczesnym wydłużeniu dotychczasowego okresu trwania pilotażu, w którym świadczeniodawcy mogą wystawiać i realizować zlecenia w nowy sposób w porozumieniu z NFZ, do 31 grudnia 2019 r.

Oryginał zlecenia trzeba przechowywać

Jednocześnie w art. 38d ust. 12 ustawy o refundacji proponuje się wskazanie, że po zakończeniu realizacji zlecenia oryginał zlecenia oraz dokumentacja potwierdzająca dokonanie realizacji zlecenia są przechowywane przez świadczeniodawcę.

Resort podkreśla, że w związku z tym, że realizatorzy zleceń  na wyroby medyczne są podmiotami udzielającymi świadczeń opieki zdrowotnej, a nie świadczeń zdrowotnych, konieczne jest doprecyzowanie, że mają oni obowiązek przechowywać i udostępniać zlecenia oraz dokumentację potwierdzającą dokonanie realizacji zlecenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Od października triaż ma być obowiązkowy w każdym dużym SOR - czytaj tutaj>>

Zmiany także w SOR-ach

Projekt przewiduje także zmiany w przepisach regulujących sposób wdrożenia systemu związanego z segregacją pacjentów w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Zakłada nowelizację ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- To zmiana techniczna. Musieliśmy ją wprowadzić, by móc przekazać pieniądze na system TOPSOR dla wszystkich szpitali, a nie tylko tych należących do ministra zdrowia – tłumaczy Sławomir Gadomski, wiceminister zdrowia.

W projekcie proponuje się zmianę, która umożliwi dofinansowanie z budżetu państwa wydatków związanych z utworzeniem i wdrożeniem systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w szpitalnym oddziale ratunkowym, zwanego dalej „TOPSOR”. Taki system ma zacząć działać w (232) szpitalnych oddziałach ratunkowych w kraju w zakresie wydatków związanych z pozyskaniem i implementacją systemu służącego do segregacji medycznej pacjentów w ramach środków zarezerwowanych w budżecie ministra zdrowia.

System „TOPSOR” umożliwia wystawianie numerków pacjentów czekających a przyjęcie, ale także pozwala przetwarzać dane o liczbie osób i czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w SOR.

Proponuje się wprowadzenie w art. 19 ww. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. dodatkowego okresu przejściowego na wdrożenie tego systemu do dnia:

  1. 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa;
  2. 1 stycznia 2021 r. w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych innych niż określone w pkt 1.