Coraz mniej spółdzielni

Związkowcy chcą, żeby sprawą zajęła się Rada Dialogu Społecznego. Wskazali, że z kilkuset spółdzielni, w których w latach dziewięćdziesiątych pracowało ponad 200 tys. osób niepełnosprawnych, aktualnie pozostało 150. - W ubiegłym roku pracowało w nich już tylko 35 tys. osób niepełnosprawnych. Szczególnie znacząco spadło zatrudnienie w spółdzielniach niewidomych - do poziomu 1700 w 2017 r. Zmniejszanie się liczby spółdzielni oraz pogarszanie się kondycji finansowej u większości z nich - postępuje coraz szybciej. Uważamy, że jest to już ostatni moment na podjęcie działań zmierzających do zatrzymania procesu degradacji ZPCh, Spółdzielni Inwalidów i Niewidomych, a co za tym idzie uratowania miejsc pracy dla osób, które nie mogą znaleźć pracy na otwartym rynku - czytamy w stanowisku.

Głównym postulatem związkowców jest zwiększenie dotacji budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, tak aby obligatoryjnie wynosiło 30 proc. budżetu PFRON (zaplanowanego na dofinansowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych). "Solidarność" zwróciła uwagę, że obecny przepis, który pozwala na dofinansowanie do 30 proc., pozostawia bardzo duże pole manewru ministrowi finansów. Ponadto "S" chce zwiększania kwoty dotacji z 600 do 900 zł na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzonych umysłowo, z całościowym zaburzeniami rozwojowym lub epilepsją oraz niewidomych.

"Solidarność" proponuje również, aby do co najmniej 30 proc. zwiększyć minimalny pułap środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które mają być przekazane na pomoc indywidualną dla niepełnosprawnych pracowników Zakładu Pracy Chronionej.

 


Mniej osób zatrudnionych w ZPCh, za to więcej na otwartym rynku pracy

Doradczyni Zarządu Fundacji Aktywizacja ekspertka ds. rynku pracy Agata Gawska zwróciła uwagę, że z roku na rok zmniejsza się zatrudnienie w Zakładach Pracy Chronionej, natomiast rośnie ono na otwartym rynku pracy. - Zmiana ta wynika z wielu czynników, wśród których jest także ten, że ZPCh-y zmieniają swój status i stają się podmiotami zaliczanymi do grona rynku otwartego. I choć wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ostatnich latach systematycznie rośnie, to tempo wzrostu jest zdecydowanie zbyt niskie w stosunku do obecnych potrzeb rynku pracy - uważa.

Mniejsza potrzeba tworzenia wyspecjalizowanych miejsc pracy - ZPCh

Jej zdaniem postęp technologiczny i rosnąca otwartość pracodawców, a także świadomość samych zainteresowanych pozwala osobom z niepełnosprawnościami podejmować pracę w środowisku otwartym i na bardzo różnych stanowiskach. -  Zmniejsza się potrzeba wyspecjalizowanych miejsc pracy. Zakłady Pracy Chronionej są nieodłącznym elementem polityki zatrudnienia tej grupy osób - uważa ekspertka.

- Niemniej należy pamiętać, że zatrudnienie w takich miejscach powinno być dedykowane osobom o największych trudnościach (w utrzymaniu zatrudnienia), pozostała grupa z powodzeniem odnajdzie się w warunkach rynkowych tym samym dalsze inwestowanie w ten sektor należałoby poprzedzić rzetelną analizą, nie tyle sytuacji tych podmiotów, ale sytuacji gospodarczej kraju w ogóle - dodała.

Według Gawskiej położenie nacisku na rozwój aktywnych instrumentów rynku pracy to rekomendowany kierunek działań w obszarze polityki rynku pracy - ze szczególnym uwzględnieniem rynku otwartego stanowiącego 98 proc. potencjalnych miejsc pracy. - Właśnie takie działania powinny być programowane w związku z zwiększającym się budżetem PFRON, ponieważ one odpowiadają na potrzeby polskiej gospodarki, a obywatele  z niepełnosprawnościami powinni być jej naturalną częścią - zaznaczyła.

 

Liczba osób z niepełnosprawnościami

Z szacunków PFRON wynika, że w Polsce żyje ok. 3 mln 115 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym ok. 2,9 mln ma 15 i więcej lat). Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy to około 70 tys. Fundusz planuje przeznaczyć w 2019 r. m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ponad 3,4 mld zł. Samorządy na rehabilitacją zawodową i społeczną mają otrzymać blisko 1,5 mld zł.

Czytaj też: Ustawa o zatrudnieniu wspomaganym ma wspierać osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy >>>