Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3 pozostawia gminie swobodę w zakresie decyzji o ewentualnym dofinansowaniu żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów działających na jej terenie. Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz dzienni opiekunowie mogą otrzymać na dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady jej ustalania oraz rozliczania, w tym kategorie dzieci, na które jest przyznawana, określa rada gminy w drodze uchwały. 

 

Gminy mogą w uchwale przewidzieć dotację na dzieci z innych gmin   

Ustawa przewiduje, że gminy, powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom z terenu danej gminy, powiatu lub województwa. Gmina Komorniki dopłaca do żłobków i klubów dziecięcych od 2011 roku, na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Dotacja udzielana jest na dzieci zamieszkałe na terenie gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Oleśnicy, dotacja celowa z budżetu gminy przyznawana jest na dzieci mieszkające na terenie gminy i uczęszczające do żłobków lub klubów dziecięcych. Może być również udzielona na dziecko zamieszkałe na terenie innej gminy po zawarciu z tą gminą porozumienia w sprawie zasad finansowania opieki.

Jak nas informuje Elżbieta Pietrzykowska, dyrektor Administracji Oświaty Urzędu Miejskiego w Kluczborku, na terenie gminie funkcjonują trzy żłobki niepubliczne, do których uczęszczają też dzieci spoza gminy. W marcu było to 19 dzieci. – Mamy zawarte porozumienia z innymi gminami, które wyraziły zgodę na zwrot kosztów udzielonej dotacji, która wynosi u nas 400 zł na dziecko w żłobku - wyjaśnia.

Czytaj też: MRPiPS: Będzie więcej żłobków

Pomoc nie jest obowiązkowa, gmina może wybrać

Zdaniem Stanisława Szweda, sekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nie jest zasadne wprowadzenie obowiązku zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem żłobka, do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy. Jak podkreśla w odpowiedzi na interpelację poselską, instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nie należą do systemu oświaty i nie są objęte subwencją oświatową lub analogicznym, powszechnym systemem dofinansowania ze środków z budżetu państwa. - Zatem w obecnej sytuacji nie wydaje się zasadnym narzucanie gminom analogicznych rozwiązań jakie zostały przyjęte w systemie oświaty - zaznacza. Obecne brzmienie ustawy zapewnia gminie możliwość wyboru optymalnego rozwiązania, najlepiej pasującego do aktualnych potrzeb jej mieszkańców.

Posłanka Katarzyna Osos zwróciła się do resortu z pytaniem o kwestię braku uregulowań w sprawie obowiązku zwrotu dotacji gminie, która pokrywa koszty związane z funkcjonowaniem żłobka do którego uczęszcza dziecko będące mieszkańcem innej gminy. Jak podkreśla, w przypadku przedszkoli kwestia ta jest uregulowana - ustawa o systemie oświaty przewiduje, że szkoły i przedszkola otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.

Czytaj też: Ponad 60 proc. samorządów nie ma publicznego żłobka

W przedszkolach jest inaczej

W przypadku braku na terenie gminy przedszkola prowadzonego przez gminę, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie przedszkoli publicznych. Jeżeli do przedszkola, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji.

Jak podkreśla Agata Piszko, prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy, na terenie której prowadzony jest żłobek, konieczna jest uchwała rady gminy, a następnie umowa zawarta pomiędzy zainteresowanymi gminami. Należy jednak pamiętać, że decyzja w sprawie udzielenia ewentualnej pomocy nie ma charakteru obligatoryjnego.

Zobacz też w LEX: Czy gmina, na terenie której nie ma żłobka ma obowiązek lub możliwość dofinansowania pobytu dziecka zamieszkałego na jej terenie, a korzystającego z opieki nad nim w żłobku prowadzonym przez sąsiednią gminę?