Jeśli ktoś chce uczestniczyć w wyborach poza miejscem zamieszkania, może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania, które uprawnia do oddania głosu w dowolnym lokalu wyborczym.

Zaświadczenie o prawie do głosowania odbiera się w urzędzie gminy, w którym wyborca dopisał się do spisu wyborców przed pierwszą turą. Termin złożenia wniosku o jego wydanie upływa w piątek 10 lipca. Zaświadczenia są wydawane w godzinach pracy urzędu.

 


Zamiar głosowania korespondencyjnego dla osób w kwarantannie

Wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 10 lipca.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców. Państwowa Komisja Wyborcza przypomina też, że wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych głosowania korespondencyjnego może dokonać zgłoszenia ustnie, w tym telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:

  1. nazwisko i imię (imiona);
  2. imię ojca;
  3. datę urodzenia;
  4. numer ewidencyjny PESEL wyborcy;
  5. wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy;
  6. wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).
     

Poczta Polska dostarcza pakiety

Poczta Polska informuje, że dostarczy blisko 194 tys. pakietów wyborczych. Może dostarczyć je do osób, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w takiej formie głosowania, jednak ostateczną decyzję o podmiocie dystrybuującym podejmuje każdy Urząd Gminy.

Pakiety będą dostarczone pod wskazany na nich adres najpóźniej 5 dni przed wyborami lub najpóźniej 2 dni przed wyborami, jeśli w dniu wyborów obowiązuje wyborcę kwarantanna, izolacja lub izolacja w warunkach domowych.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Można wciąż uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania – niestety tylko w miejscu, gdzie wyborca był dopisany do spisu w pierwszej turze.

Zobacz też: Luka w prawie może uniemożliwić głosowanie "dopisanym" wyborcom>>

Jak pisały media, mogłaby to zmienić uchwała Państwowej Komisji Wyborczej. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie takiej zmiany. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak powiedziała natomiast PAP, że możliwe jest upoważnienie innej osoby do odebrania zaświadczenia, a upoważnienie można przesłać do urzędu mailem.

Taką możliwość dopuszcza Kodeks wyborczy – „wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej, przed sporządzeniem spisu wyborców - na podstawie rejestru wyborców, a po sporządzeniu spisu wyborców - na podstawie spisu wyborców, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów”.

Zaświadczenie otrzymuje się w urzędzie od razu, trzeba pamiętać, aby go nie zgubić, bo spowoduje to niemożność głosowania, nawet w miejscu stałego zamieszkania.

Pakiety do skrzynek

Pakiety wyborcze zostaną dostarczone do oddawczych skrzynek pocztowych wyborców. W przypadku gdy dany adresat nie posiada skrzynki oddawczej, albo skrzynka uniemożliwia wrzucenie pakietu, listonosz wystawi zawiadomienia o awizowaniu pakietu wyborczego dla danego adresata. Dodatkowo na druku awiza Poczta Polska umieści nazwę oraz adres właściwej placówki awizacyjnej, termin odbioru pakietu wyborczego i w jakich godzinach będzie można odebrać pakiet wyborczy.

Pakiety wyborcze do osób objętych kwarantanną, izolacją lub izolacją w warunkach domowych Poczta Polska dostarczy pod wskazany na pakiecie wyborczym adres. Pakiety zostaną dostarczone pod drzwi bądź lub przy wejściu na posesję. Listonosz zakomunikuje ten fakt adresatowi np. poprzez: zapukanie do drzwi, użycie dzwonka/domofonu lub ustny komunikat informujący o dostarczeniu pakietu. Następnie po oddaleniu się na bezpieczną odległość będzie oczekiwał na odbiór pakietu/pakietów wyborczych przez adresata. Pracownik Poczty Polskiej odczeka 3 minuty na odebranie przez adresata pakietu wyborczego.

Doręczanie pakietów wyborczych odbywa się komisyjnie, tj. przez Komisję ds. dystrybucji pakietów wyborczych składająca się z listonosza i członka zespołu. Istnieje możliwość oddania od razu głosu podczas odbioru pakietu wyborczego. Należy o tym fakcie poinformować listonosza doręczającego pakiet wyborczy, który będzie oczekiwał 10 minut na oddanie głosu oraz pozostawi pod drzwiami/przed posesją mobilną skrzynkę nadawczą dedykowaną do wrzucenia kopert zwrotnych.

Dopisanie się do spisu wyborców już niemożliwe

Jeśli ktoś wyjeżdża na wakacje to jeszcze do końca dnia 7 lipca był czas na dopisanie się do spisu wyborców dla osób, które chcą głosować poza swoim stałym obwodem. Dopisać się można było także bez wizyty w urzędzie, przez internet, ale wyborcy, którzy zmienili spis wyborców w pierwszej turze, nie mają możliwości dopisania się teraz do innego.

Czas na zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upłynął 30 czerwca. Do 7 lipca do końca dnia mogły jeszcze zgłaszać się wyborcy, którzy w dniu ponownego głosowania będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.