Członkowie obwodowych komisji wyborczych za udział w pracach związanych z wyborami otrzymują diety. Przewodniczącemu przysługuje 500 zł, zastępcy przewodniczącego – 400 zł, członkowie komisji otrzymują natomiast po 350 zł. Wypłaty te są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dieta do 3 tysięcy złotych bez podatku

Z przepisów wynika, że wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3 tys. zł. Zasada ta jest określona w art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT.

Zobacz również: Trwa kompletowanie składów obwodowych komisji wyborczych >>

Obowiązki społeczne i obywatelskie

Jak wyjaśnia dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji nr 0114-KDIP3-2.4011.117.2019.1.MG, chodzi tu o obowiązki o charakterze obywatelskim bądź społecznym. Organ podatkowy wskazał, że z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności instytucji samorządu terytorialnego lub zawodowego) jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie (tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych). Dyrektor KIS podkreślił, że zgodnie z ukształtowanym przez doktrynę poglądem, za pełnienie obowiązków obywatelskich i społecznych uznaje się działalność posłów i senatorów, radnych i innych przedstawicieli samorządu terytorialnego, składów komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, składów inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej i inspekcji wojewódzkich komisarzy wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Trybunału Stanu, ławników sądów powszechnych.