W niedzielę 12 lipca odbywa się druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszej głosowaliśmy 28 czerwca. Pandemia trwa, w lokalach wyborczych będą więc nadal obowiązywały szczególne zasady postępowania.

 

Reżim sanitarny w lokalach wyborczych

W lokalu wyborczym konieczne będzie zasłanianie ust i nosa i zachowanie 2-metrowego dystansu od innych osób. Dokładne informacje na ten temat zawierają wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.

Komisja zapewni pierwszeństwo obsługi

Nowum w stosunku do pierwszej tury jest zasada, że seniorzy, niepełnosprawni, kobiety w ciąży i osoby z małymi dziećmi zagłosują bez stania w kolejce do lokalu wyborczego. Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia dotyczącego wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym członkowie komisji wyborczych muszą zapewnić pierwszeństwo w głosowaniu dla:

  • osób powyżej 60. roku życia,
  • kobiet w ciąży,
  • osób z dzieckiem do lat 3,
  • osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.


W lokalu każdy wyborca będzie poproszony o okazanie dokumentu ze zdjęciem, może to być dowód osobisty lub paszport. Konieczne będzie zdjęcie maseczki na chwilę, aby umożliwić członkowi komisji identyfikację wyborcy.

Kartę do głosowania otrzyma każdy, kto jest w spisie wyborców, jej otrzymanie należy potwierdzić podpisem na spisie wyborców, którym dysponują członkowie komisji.

Czytaj też: Cisza wyborcza potrwa od północy w piątek do końca głosowania

Karta wyborcza będzie miała ścięty róg

Karta wyborcza ze ściętym prawym górnym rogiem (dla informacji dla osób niewidomych, która strona karty jest zapisana, zanim nałożą specjalną nakładkę) powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej.

Na karcie wyborczej znajdują się nazwiska 2 kandydatów na prezydenta RP, którzy uzyskali najwyższe wyniki w dniu 28 czerwca. Oddanie głosu to postawienie jednego znaku X w kratce wyborczej tylko obok nazwiska jednego wybranego kandydata.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. W przypadku postawienia znaku X w kratce obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, albo nie postawienia żadnego znaku X w kratce, głos będzie nieważny.

Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni

W lokalu wyborczym obok członków obwodowej komisji wyborczej mogą znajdować się także mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni. Obserwują oni prace komisji, do których zostali wyznaczeni, na każdym etapie wyborów – przygotowania głosowania, głosowania, ustalania jego wyników i sporządzania protokołów.

W dniu wyborów mogą oni rejestrować prace obwodowych komisji wyborczych, ale tylko przed rozpoczęciem głosowania i po jego zakończeniu.

Mężowie zaufania to wyborcy wyznaczeni przez komitet wyborczy. Nie mogą być kandydatami w wyborach ani członkami komisji wyborczych. Mogą oni dodatkowo zgłaszać uwagi do protokołu głosowania i być przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do komisji wyborczej wyższego stopnia.

Obserwator społeczny musi spełniać te same warunki, co mąż zaufania. Wyznacza go zarejestrowane stowarzyszenie lub fundacja, których celem statutowym jest troska o demokrację, prawa obywatelskie lub rozwój społeczeństwa obywatelskiego.