Osoby ze szczególnymi potrzebami to takie, które ze względu na swoje cechy albo okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania w celu przezwyciężenia barier uniemożliwiających lub utrudniających im udział w różnych sferach życia na równi z innymi osobami. Są to więc nie tylko osoby niepełnosprawne, ale też, jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, inne osoby niesamodzielne, osoby starsze czy rodzice z dziećmi w wózkach dziecięcych.

 

Co to jest dostępność?

Dostępność architektoniczna, cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjną, to zgodnie z ustawą dostępność spełniająca wymagania uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień w rozumieniu Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z ustawą zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami jest obowiązkiem podmiotów publicznych. Za koordynację zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami odpowiadać będzie minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, przy którym działać będzie Rada Dostępności.

Ustawa tworzy Fundusz Dostępności, jako państwowy fundusz celowy na realizację zadań polegających na wsparciu działań w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub jej poprawy. Wprowadza zmiany w obowiązujących przepisach, których celem są nowe rozwiązania oraz korekty i uzupełnienia związane z zapewnieniem dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami.

Czytaj też: Urzędy będą musiały likwidować bariery dla niepełnosprawnych

 

Będzie możliwość skargi

Ustawa pozostawia określenia „osoba niepełnosprawna” i nową definicję „osób ze szczególnymi potrzebami” obok siebie w większości nowelizowanych ustaw, np. Prawo budowlane, albo zamienia jedno określenie drugim, jak np. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Każda osoba będzie mogła zwrócić uwagę instytucji publicznej na występujące w niej utrudnienia architektoniczne lub bariery informacyjno-komunikacyjne. Brak realizacji decyzji PFRON w tej sprawie będzie skutkował nałożeniem na dany podmiot kary spieniężanej. Pozyskane środki pieniężne zostaną przekazane na nowo powstały Fundusz Dostępności.