Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako jedyny resort w polskim rządzie nie płaci składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przekraczając ustawowy 6 proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy.

Wśród osób z niepełnoprawnościami stopa bezrobocia latach 2015-2018 spadła z 13 proc. do 6,2 proc. Według danych za trzeci kwartał 2018 r. współczynniki aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 30,2 proc., a wskaźnik zatrudnienia 28,2 proc.

Przeczytaj w LEX: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego >

Z szacunków PFRON wynika, że w Polsce żyje ok. 3 mln 115 tys. osób z niepełnosprawnościami (w tym ok. 2,9 mln ma 15 i więcej lat). Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy to około 70 tys. Fundusz planuje przeznaczyć w 2019 r. m.in. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ponad 3,4 mld zł. Samorządy na rehabilitacją zawodową i społeczną mają otrzymać blisko 1,5 mld zł.

 

Dobry czas na rynku pracy

- Mamy dziś w Polsce historycznie najniższy poziom bezrobocia. Jest to ogromna szansa także na zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych. Ważne jest, aby oferowane im miejsca pracy były przyjazne i dostosowane do ich potrzeb, a zatrudnienie miało charakter stabilny. Niezmiernie cieszę się z każdej inicjatywy, która może się do tego przyczynić – podkreślił pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Przeczytaj w LEX: Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zatrudnianiu osoby niepełnosprawnej >

Prezes zarządu PFRON Marlena Maląg przedstawiła założenia nowego modułu programu "Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej".

 


Stabilne zatrudnienie

Program obecnie jest realizowany w ramach dwóch modułów: "Instytucje" i "Staże zawodowe". Pierwszy jest adresowany do organów i instytucji administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i samorządowych instytucji kultury, które w ramach programu zatrudnią osoby niepełnosprawne. Adresatami modułu "Staże zawodowe" są organizacje pozarządowe, które przygotują i skierują osoby niepełnosprawne na staż zawodowy w administracji rządowej.
PFRON szacuje, że docelowo ze staży oferowanych w całym okresie realizacji programu będzie mogło skorzystać 600 osób z niepełnosprawnością.

Sprawdź w LEX: Czy pracodawca, który nie zatrudnia osób niepełnosprawnych, powinien posiadać toalety przystosowane do ich potrzeb? >

Dofinansowanie w ramach modułu "Staże zawodowe" obejmuje działania aktywizacyjne, m.in. przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu rozwoju zawodowego dla osoby z niepełnosprawnością, doradztwo zawodowe, wsparcie w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych oraz pracowniczych (np. poprzez realizację szkoleń zawodowych). Dofinansowanie może też być przeznaczone m.in. na wsparcie asystenta, pokrycie kosztów dojazdów oraz wypłatę stypendium dla skierowanej na staż zawodowy osoby z niepełnosprawnością.

Sprawdź w LEX: Jakie warunki musimy spełnić, by móc zatrudniać pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności? >

 

Środki na realizację zadań PFRON są pozyskiwane z obowiązkowych miesięcznych wpłat pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ich zakładzie jest niższy niż 6 proc. Z danych funduszu wynika, że w 2017 r. większość urzędów musiała płacić składki na PFRON. W ministerstwach KPRM wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosił zaledwie 2,5 proc., w urzędach wojewódzkich 5,3 proc. Najgorzej w tym rankingu wypadły placówki zagraniczne, gdzie wskaźnik wyniósł 0 proc.  

Czytaj też: PFRON pomoże niepełnosprawnym zrobić prawo jazdy >>>