Tak zwana specustawa koronawirusowa wprowadziła rozwiązania, które mogą usprawnić realizację zamówień publicznych.

Według Jarosława Rokickiego, kierownika Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, adiunkta na Wydziale Administracji i Prawa WSH w Sosnowcu, przewodniczącego grupy roboczej ds. zamówień Publicznych Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, uzasadnione staje się przedłużanie terminów składania ofert, jeśli wnioskują o to wykonawcy. - Jednocześnie warto mieć na uwadze terminy realizacji przedmiotu zamówienia, szczególnie określane konkretna datą, co może wymagać dokonania również koniecznych zmian w specyfikacji i ogłoszeniu o zamówieniu – podkreśla.

Czytaj również: Przetargi: Z powodu epidemii umowy o roboty budowlane mają być wydłużone >>

 


Transmisja on-line z otwarcia ofert

Urząd Zamówień Publicznych dopuszcza możliwości przeprowadzenia otwarcia ofert poprzez transmisję online w obecnej sytuacji epidemicznej. W ocenie UZP w sposób wystarczający realizuje to zasadę jawności otwarcia ofert.

Zasada określona w art. 86 ust. 2 Prawa zamówień publicznych stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp – podkreśla w komunikacie UZP.

Jeśli nastąpiło już otwarcie ofert

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, wobec których nastąpiło już otwarcie ofert, należy monitorować upływ terminów związania ofertą, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą i skutecznie zawrzeć umowę.

Jarosław Rokicki podkreśla, że w toku badania i oceny złożonych ofert trzeba ostrożnie podejmować decyzje dotyczące np. wyznaczania terminów wezwań do uzupełniania dokumentów. - Może to skutkować ewentualną możliwością utraty wadium przez wykonawcę i być bardzo dotkliwe szczególnie dla sektora małych przedsiębiorstw – wyjaśnia.

Postępowania planowane – na co zwracać uwagę?

W przypadku postępowań, które nie zostały jeszcze wszczęte, warto wyznaczyć dłuższe terminy składania ofert. W czasach epidemii obowiązkowo powinno się składać oferty elektronicznie, by nie było bezpośredniego kontaktu.

Zdaniem Jarosława Rokickiego umowy o zamówienia powinny być obecnie zawierane na czas krótszy, by uniknąć trudności dotyczącej szacowania ryzyk przez wykonawcę w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. - Co może powodować podwyższanie cen przez Wykonawcę, które w normalnych warunkach nie miałoby miejsca – mówi. Jak dodaje, osłabiony może tez być obecnie potencjał kadrowy wykonawcy zaangażowany w realizację zamówienia.