Projektowana nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (u.p.t.z.) przewiduje wydłużenie okresu obowiązywania kluczowych przepisów przejściowych o kolejny rok, do końca 2020. Jednym z elementów reformy, której celem jest likwidacja białych plam komunikacyjnych, jest ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

 


Przesunięcie terminu jest konieczne

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, dla dokończenia prac legislacyjnych konieczne jest przesunięcie  dotychczasowego terminu wejścia w życie części przepisów przejściowych ustawy o publicznym transporcie zbiorowym do dnia 1 stycznia 2021 r. Pierwotny termin został ustalony ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Przepisy, które miały wejść w życie 1 stycznia 2020 r. zawierają inny system finansowania ulg, np. zakładają zmianę charakteru dotacji na ulgi kolejowe z dotacji przedmiotowej na dotację celową, a także zmianę charakteru finansowania ulg autobusowych w ramach zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej na zadanie własne, budziły też wątpliwości interpretacyjne.

Jak podkreśla Adrian Misiejko z Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nie jest to oczekiwana i kompleksowa zmiana systemu, lecz próba zapobieżenia chaosowi, który mógłby powstać, gdyby okres przejściowy skończył się 1 stycznia 2020 r.

Czytaj też: Publiczny transport zbiorowy wymaga stabilizacji. Wnioski po konferencji naukowej

Ryzyko likwidacji kolejnych linii autobusowych

Prawnik dodaje, że gdyby tak się stało, to komercyjni przewoźnicy nie mogliby od pierwszego stycznia oczekiwać dopłat za stosowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. - W konsekwencji mogłoby to na niewyobrażalną skalę pogłębić problem wykluczenia transportowego. Trudno bowiem przewidzieć, czy przewoźnicy komercyjni w miejsce obecnych ulg ustawowych wprowadziliby analogiczne ulgi handlowe - mówi. Jak wyjaśnia, jeśli nie – dla dużej grupy pasażerów mogłoby to oznaczać znaczący wzrost wydatków, albo nawet likwidację kolejnych linii autobusowych.

Adrian Misiejko ma nadzieję, że przyszły rok rok okaże się rokiem opracowania kompleksowej nowelizacji u.p.t.z. - Przecież nawet w takim wypadku konieczne będzie przewidzenie kolejnego okresu przejściowego, by dać szansę na dostosowanie się do nowych reguł – dodaje. Jego zdaniem do tego konieczne jest jednak podjęcie szeroko zakrojonych konsultacji i spotkań z zainteresowanymi środowiskami - pasażerskimi, samorządowymi, organizacjami przewoźników oraz naukowców.
 

Nowe przepisy od 1 stycznia

3 grudnia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Zgodnie z informacją rządu, nowe przepisy umożliwią zawieranie do końca 2020 r. umów na przekazywanie przez marszałków województw dopłat do biletów ulgowych sprzedawanych przez komercyjnych przewoźników autobusowych. Dotychczasowy termin na przekazywanie dopłat obowiązuje do końca 2019 r.

Do końca 2020 r. przedłużone zostaną także zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów autobusowych realizowanych przez przewoźników komercyjnych (obecny termin upływa w 2019 r.). Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.