Jak się okazuje, aby spełniać wymogi określone przepisami prawa budowlanego i przepisów o ochronie zabytków - powiesić legalnie tablicę informacyjną, należy uchybiać wymogom stawianym przez inne regulacje - przez pewien czas nie umieszczać szyldu. Niektórzy przedsiębiorcy przez długie procedury długo czekają na umożliwienie im powieszenia reklamy. A wymaga się tego od osób wykonujących niektóre zawody - na przykład radców prawnych. To kolejne zgłoszenie problematycznych przepisów w  ramach prowadzonej przez nas akcji "Poprawmy prawo".

Zwykła tablica, długie terminy

Zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, każdy kto chce lub musi poinformować o działalności prowadzonej w ramach nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - przykładowo chce powiesić zwykłą tablicę informacyjną kancelarii, musi po pierwsze złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków o wydanie pozwolenia. Ma on 30 dni na zajęcie stanowiska w sprawie. Po drugie, gdy zostanie już uzyskane ww. pozwolenie, niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego celem uzyskania stosownego pozwolenia na budowę.

Mecenas Wojciech Dmitrowski, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Wojciech Dmitrowski , zauważa, że wymaga to zatrudnienia osoby legitymującej się uprawnieniami budowlanymi do projektowania i wpisanej na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego. - Warunek ten trzeba spełnić, mimo że uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków nie wymaga sporządzenia projektu budowlanego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia projektowe - może go sporządzić nawet grafik komputerowy – mówi.

Jak dodaje, oprócz czasu oczekiwania na sporządzenie projektu, należy także doliczyć okres rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę przez stosowny organ. - Teoretycznie ma on na wydanie odpowiedniej decyzji 65 dni, liczonych od dnia złożenia wniosku. Niestety w praktyce organy chętnie korzystają z możliwości przedłużenia tego terminu. Oczywiście w sytuacji, gdy organ będzie kwestionował przedłożoną mu dokumentację, może to spowodować dodatkowe wydłużenie czasu załatwienia sprawy - podkreśla.

Powoduje to, że niektórzy przedsiębiorcy latami czekali na umożliwienie im powieszenia szyldu reklamowego.

 


Koszty realizacji obowiązków prawnych

Z realizacją obowiązków prawnych wiążą się koszty. Przykładowe kwoty to:

  • 82 zł tytułem opłaty skarbowej za uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków,
  • ok. 650 zł tytułem usług projektanta posiadającego uprawnienia,
  • ok. 100 zł tytułem opłaty skarbowej za uzyskanie pozwolenia na budowę.

Tymczasem od osób wykonujących niektóre zawody wymaga się, aby zamieszczali stosowne tablice informacyjne (np. par. 5 ust. 1 uchwały nr 94/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego).

- Innymi słowy, aby spełniać wymogi określone przepisami prawa - powiesić legalnie ww. tablicę, należy uchybiać wymogom stawianym przez inne regulacje - przez pewien czas nie umieszczać rzeczonego szyldu – zaznacza Wojciech Dmitrowski.

Czytaj też: NSA: Decyzja budowlana nie zastąpi pozwolenia konserwatora zabytków

Tablica nie musi powodować ingerencji w zabytek

Powieszenie tablicy nie musi powodować znacznej ingerencji w nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków - może odbyć się nawet poprzez przyklejenie jej do budynku. - W przypadku, z którym spotkałem się osobiście nie powodowało ono jakiejkolwiek dodatkowej ingerencji w budynek – w otwory po uprzednio zamontowanej tablicy podmiotu, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, należało wkręcić 4 śruby, mocując szyld podmiotu, który aktualnie prowadzi swój biznes w danym budynku – wyjaśnia mec. Dmitrowski.

I dodaje, że legalne powieszenie zwykłej tablicy reklamowej czy informacyjnej wymaga realizacji obowiązków kosztownych, czasochłonnych, nieproporcjonalnych do zamierzonego przez ustawodawcę celu, którym jest ochrona zabytków. Zdaniem prawnika nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, aby powieszenie zwykłej tablicy reklamowej za zgodą konserwatora zabytków, wymagało dodatkowo uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i sporządzenia projektu przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia projektowe.

- Jednocześnie stosownie do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami umieszczenie bez pozwolenia na zabytku wpisanym do rejestru, także tablicy reklamowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Wykonywanie robót budowlanych bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę jest sankcjonowane karą grzywny na podstawie Prawa budowlanego – podkreśla. W przypadku osób wykonujących zawód zaufania publicznego takie uchybienia mogłyby się dodatkowo wiązać z odpowiedzialnością dyscyplinarną.