Wojewoda stwierdził nieważność uchwały rady gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta. Została ona wniesiona w ramach regulacji Działu VIII ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (kpa) przez klub radnych. W ocenie organu wydany akt naruszał art. 238 §1 kpa, ponieważ skarga została uznana za bezzasadną, ale nie zawierała uzasadnienia faktycznego i prawnego oraz pouczenia. Natomiast na wezwanie wojewody do ich przedłożenia, przewodniczący rady odpowiedział, że uzasadnienie uchwały wynikało z przebiegu sesji oraz komisji. Ponadto przekazane dokumenty świadczyły o tym, że wysłane do skarżącego zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi zawierało jedynie uchwałę, także bez uzasadnienia. Gmina nie zgodziła się z rozstrzygnięciem wojewody, więc wniosła skargę.

 

Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz, Andrzej Wróbel

Sprawdź  
POLECAMY

Trzeba było zastosować kpa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim wskazał, że rada gminy słusznie zastosowała art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (usg) i podstawą rozstrzygnięcia była opinia komisji skarg, wniosków i petycji. Jednakże skarga została wniesiona w ramach Działu VIII kpa, więc przy jej rozpatrywaniu, rada powinna zastosować także przepisy tej ustawy. Szczególnie art. 238 §1 kpa, który reguluje kwestię zawiadamiania o sposobie załatwienia skargi. Rada broniła się, że zgodnie ze statutem gminy sposobem informowania było zawiadomienie o terminie sesji. Sąd wskazał jednak, że jest to akt niższego rządu niż kpa, który odrębnie reguluje tę kwestię. Ponadto nie do zaakceptowania było stanowisko zgodnie, z którym skarżący miały śledzić losy skargi, w tym uzasadnienia rozstrzygnięcia, przez odczytywanie protokołów z sesji.

Dlatego też wyrażone w formie uchwały zawiadomienie o załatwieniu skargi powinno obowiązkowo zawierać wszystkie składniki wymienione w art. 238 §1 kpa. Akt ten powinien bowiem w pełni przedstawiać wszystkie przesłanki, które doprowadziły do jego powzięcia. Jest to konieczne, aby w sposób nie budzący wątpliwości wykazać bezzasadność skargi oraz wyjaśnić skarżącemu podstawy prawne rozstrzygnięcia. Ponadto brak wyczerpującego uzasadnienia faktycznego i prawnego uniemożliwia sądową kontrolę legalności uchwały. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę. Rozstrzygnięcie to jednak nie zadowoliło gminy, która wniosła skargę kasacyjną.

Czytaj także: WSA: Klub radnych nie może być pominięty w komisji skarg >>>

Uchwała powinna zawierać uzasadnienie

Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że brak pisemnego uzasadnienia okazał się w rozpoznawanej sprawie wadą istotną. Zgodnie z art. 238 §1 kpa, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać szereg elementów, takie jak np. oznaczenie organu, sposób załatwienia skargi, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego. Natomiast zawiadomienie o jej odmownym załatwieniu, powinno zawierać także uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239 kpa. Tymczasem z niekwestionowanych ustaleń wynikało, że uchwała nie posiadała tych elementów. NSA podkreślił, że uzasadnienie było szczególnie ważne, ponieważ osobie niezadowolonej z odpowiedzi na skargę lub wniosek złożony w trybie Działu VIII kpa, nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Dlatego też powinna ona znać powody jej nieuwzględnienia. Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skarga kasacyjna rady gminy nie była zasadna, więc została oddalona.

Wyrok NSA z 29 kwietnia 2020 r., sygn. akt I OSK 2909/19