Zgodnie z ustawą o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, w celu usprawnienia procesu inwestycyjnego do systemu prawnego wprowadzona zostanie decyzja wydawana przez właściwego wojewodę o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. Na jej podstawie inwestor uzyska tytuł prawny niezbędny w celu realizacji inwestycji.

Wywłaszczenie właściciela nieruchomości i odszkodowanie

Wprowadzone zostaną regulacje umożliwiające inwestorowi skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające wywłaszczenie podmiotów uprawnionych do nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i uzyskanie przez inwestora prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczanie prawa do korzystania z nieruchomości na rzecz inwestora. Będzie też istniał obowiązek zapewnienia dla właściciela nieruchomości adekwatnego odszkodowania.

Ustawa zakłada uproszczenie procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, np. decyzję środowiskową oraz zgody wodnoprawnej.

Określony zostanie też czas na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć oraz wprowadzona podstawa prawna do nakładania kar w sytuacji nieterminowego rozpatrzenia sprawy i modyfikacji rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu prowadzonym przez organ wyższej instancji lub sąd administracyjny.

 

Uprawnienia dla inwestora

Nowe rozwiązania prawne przewidują umożliwienie inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Będzie też mógł przeprowadzić prace niezbędne do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji wymaganych w celu realizacji inwestycji.

W przypadku przygotowywania strategicznej inwestycji w sektorze naftowym wyłączone zostanie zastosowanie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisów ustawy o rewitalizacji oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Czytaj też: UE: Nowe przepisy mają lepiej chronić rynki w strategicznych sektorach

Cztery inwestycje strategiczne w sektorze naftowym

Załącznik do ustawy załączniku do ustawy wymienia:

  1. budowę rurociągu ropy naftowej Gdańsk – Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
  2. budowę rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych, w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi,
  3. budowę rurociągu produktów naftowych Boronów – Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi,
  4. budowę rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra – Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.