Rada Gminy Trzydnik Duży w statucie gminy ustaliła, że głosowanie imienne odbywa się w taki sposób, że radny, po wywołaniu kolejno z listy przez przewodniczącego rady, wypowiada się, czy jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, czy jest „przeciw”, czy o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania wstrzymuje się od głosu.

Wojewoda lubelski stwierdził że wprowadzenie zastrzeżenia „o ile jest to dopuszczalne w procedurze danego głosowania” nie ma uzasadnienia prawnego. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wojewoda wskazał, że głosowanie większością głosów z istoty swojej zakłada możliwość wstrzymania się od głosu. Zgodnie bowiem z zasadą głosowania zwykłego, uchwała zostaje podjęta, gdy istnieje większa liczba głosów za niż głosów przeciw, zaś głosów wstrzymujących się nie bierze się pod uwagę. Członkowie rady mogą, zatem w każdej sprawie nie tylko głosować „za” lub „przeciw”, ale też dysponują prawną możliwością wyrażenia swej woli przez „wstrzymanie się od głosu”.

 


Nieobecność radnego oceni wyborca

Wojewoda zakwestionował też inne zapisy statutu. Unieważnił regulacje zgodnie z którą radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.

Zdaniem organu nadzoru rada, w ramach kompetencji do określania organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy rady i komisji powoływanych przez radę, nie może określać zasad sprawowania mandatu radnego, bowiem kwestie te uregulowano przepisami ustawowymi.

Mandat radnego ma charakter mandatu wolnego, a jego wykonywanie poddane jest jedynie weryfikacji wyborczej. Sposób oraz częstotliwość wykonywania obowiązków radnego pozostawione jest uznaniu radnego. Rada gminy nie może więc stosować wobec niesumiennego radego żadnych środków dyscyplinujących.

Czytaj też: Wojewoda: Radnego nie można zmuszać do udziału w dwóch komisjach

Skargi do innych organów przekazuje rada

Organ nadzoru zakwestionował też zapis określający, że to do przewodniczącego rady gminy należy kompetencja do przekazywania skarg, wniosków oraz petycji - przedłożonych radzie gminy - do innych organów według właściwości.

Wojewoda wskazał, że kompetencje przewodniczącego rady gminy określa art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym,  w myśl którego zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady.

Jedynie rada gminy jest właściwa do tego, aby dokonać kwalifikacji skargi, wniosku lub petycji i przekazać je organowi właściwemu do rozpatrzenia, o czym rozstrzygają jednoznacznie powszechnie obowiązujące przepisy prawa normujące procedurę postępowania w tych sprawach. kompetencje w tym zakresie nie mogą zostać scedowane w drodze postanowień statutowych na przewodniczącego rady gminy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z dn. 27 listopada 2018 nr N-II.4131.351.2018

Zobacz też: Tryb uchwalania statutu gminy, powiatu oraz województwa