Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Wojciechów w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Wytknął, że uchwała nie określa, zgodnie z treścią 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. Za takie nie można w szczególności uznać postanowień uchwały określających, że złożony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekt uchwały podlega niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wojciechów oraz na stronie internetowej gminy.

Promocja to nie ogłoszenie

Wojewoda podniósł, że w systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia „promocja”. Odwołując się do słownikowych definicji tego pojęcia wskazał, że promocja to działania zmierzające do zwiększenia popularności jakiegoś produktu lub przedsięwzięcia, spopularyzowania czegoś, mające ułatwić rozwój czegoś, upowszechnianie, propagowanie. Promocja obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych polegać ma, więc na przekazywaniu informacji zwiększających wiedzę na ich temat.

Zdaniem wojewody, nie można uznać za działanie promocyjne wyłącznie przekazanie do publicznej wiadomości treści projektu takiej uchwały. Kampania promocyjna powinna służyć również wyjaśnianiu przez odpowiedni podmiot proponowanej w projekcie uchwały regulacji, co w rezultacie ma podnieść świadomość mieszkańców gminy odnośnie tej inicjatywy i zachęcić do jej popierania.

 


Komitet decyduje kto go reprezentuje

Nadzór wojewody wytknął też inne wady prawne uchwały. Zakwestionował zapis zgodnie, z którym do zawiadomienia o inicjatywie dołącza się dane osób uprawnionych do reprezentowania komitetu z podaniem ich imion, nazwisk, adresów zamieszkania”. Stwierdził, że regulacja ta sprzeczna jest z art. 41a ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z tym przepisem komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac rady.

Rada gminy nie może, więc wprowadzić obowiązku wyznaczenia osób do reprezentowania komitetu. Posiada kompetencję jedynie do fakultatywnego sposobu określenia udziału w pracach rady osób wskazanych ewentualnie przez komitet do reprezentacji.

O procedowaniu decyduje rada nie jej przewodniczący

Wojewoda za niezgodny z prawem uznał też zapis określający, że w przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań formalnych, przewodniczący rady gminy wzywa osoby wskazane przez komitet do uzupełnienia braków formalnych w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenie pod obrady Rady Gminy Wojciechów złożonego projektu uchwały.

Czytaj też: Wojewoda: Numer PESEL nie definiuje mieszkańca

Organ nadzoru wskazał, że z przepisów ustawy o samorządzie gminnym wynika, że zadaniem przewodniczącego rady jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Wzywanie do uzupełnienia braków formalnych przez przewodniczącego rady nie mieści się w zakresie jego kompetencji.

Zgodnie z wolą ustawodawcy wszelkie działania dotyczące projektów złożonych w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przysługują wyłącznie radzie gminy (miasta).  Art. 41a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wyraźnie stanowi, że projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody lubelskiego z 13 grudnia 2018 r. nr PN-II.4131.344.2018

Czytaj również w SIP LEX:
Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich

Kto jest administratorem danych osobowych w przypadku wystąpienia przez komitet inicjatywy uchwałodawczej z propozycją podjęcia uchwały na podstawie przepisów ustawy o samorządzie gminnym?