Rada Miejska w Ostródzie uchwaliła zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta w obrębie jednej z dzielnic. W planie wskazała, że obsługę komunikacyjną terenu w granicach planu ustala się z ulicy Lubawskiej istniejącym zjazdem. Ustaliła o dopuszczeniu obsługi komunikacyjnej w ramach przeznaczenia terenu z nieoznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych, bez możliwości realizacji nowych zjazdów na drogę krajową.

W planie ustala się zasady

Wojewoda warmińsko-mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym stwierdził nieważność uchwały. Uzasadniał, że tymi zapisami rada miejska naruszyła art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 4 pkt 9 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Stosownie do art. 15 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Rozporządzenie ministra infrastruktury w paragrafie 4 ustala wymogi dotyczącego stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń projektu tekstu planu miejscowego. Zaś w pkt 9 lit a wskazuje, że ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej powinny zawierać określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury wraz z ich parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych.

Czytaj też: Strefa ochronna i pas technologiczny linii energetycznych to nie to samo

Rada naruszyła uprawnienia zarządcy

Organ nadzoru stwierdził, że rada miejska, poprzez wprowadzenie de facto zakazu lokalizacji nowych zjazdów, naruszyła ustawowe uprawienia zarządcy drogi w zakresie spraw dotyczących zjazdu z dróg publicznych. Te, powinny być rozpatrywane wyłącznie na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przepisy tej ustawy, a w szczególności art. 29 ust. 1 i ust. 2 stanowią regulację szczególną w stosunku do przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizują odmienne cele i zadania.

Regulacja przyjęta przez radę stanowi więc niedopuszczalne przesunięcie ustawowych kompetencji w zakresie rozstrzygania tej kategorii spraw z zarządcy drogi na radę gminy.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody warmińsko-mazurskiego z dn. 14 listopada 2018 r. nr PN.4131.427.2018

 

Zobacz też komentarz praktyczny: Strefa ochronna a pas technologiczny linii elektroenergetycznej