Strefa ochronna i pas technologiczny ustanawiane w pobliżu linii elektroenergetycznej wprowadzają różne ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.  Celem ustanowienia strefy ochronnej jest ochrona ludzi i mienia przed skutkami działania linii elektroenergetycznej. Jej ustalenie wiąże się oczywiście z ograniczeniami w korzystaniu z danego terenu, w tym ego zabudowy. Z kolei pas technologiczny to teren konieczny dla prawidłowej obsługi linii elektroenergetycznej i jej urządzeń, zapewniający np. przedsiębiorstwu energetycznemu możliwość dokonywania napraw w przypadku awarii. Co ważne: w pasie technologicznym nie występują czynniki szkodliwe dla ludzi. Przepisy nie regulują ani szerokości pasa technologicznego, ani szerokości strefy ochronnej. Dla strefy będą miały jednak zastosowanie dużo bardziej restrykcyjne regulacje niż w przypadku pasa technologicznego. W przypadku strefy bowiem należy koniecznie uwzględnić przepisy regulujące kwestię ochrony przed polami elektromagnetycznymi, które określają dopuszczalne poziomy tych pól dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie bowiem z przepisami budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi nie mogą być wzniesione na obszarach stref, w których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu oddziaływania pola elektromagnetycznego. Tereny, na których zostają przekroczone te poziomy, stanowią strefy ochronne linii elektroenergetycznych.

Czytaj więcej w SIP LEX:
Strefa ochronna a pas technologiczny linii elektroenergetycznej >>

Rozróżnienie na strefę ochronną i pas technologiczny ma w związku z tym znaczenie na gruncie prawa cywilnego.  Posadowienie linii elektroenergetycznej może wiązać się z koniecznością wypłaty odszkodowania podmiotom, które poniosły szkodę z tego tytułu.

Czytaj więcej w SIP LEX:
Roszczenia przysługujące właścicielowi nieruchomości, na której posadowione są słupy oraz linie wysokiego napięcia >>