Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów,  inwestycji i rozwoju. Zgodnie z projektem realizacja prac geodezyjnych i kartograficznych zostanie usprawniona, zmniejszą się obciążenia biurokratyczne w trakcie ich prowadzenia, i dzięki temu proces budowlany będzie można znacząco przyspieszyć. Nowe przepisy usprawnią także prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 


Doprecyzowanie przepisów

Wśród najważniejszych rozwiązań przewidzianych w przepisach geodezyjnych i kartograficznych jest uszczegółowienie zasad wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz doprecyzowanie relacji prawnych między wykonawcami tych prac a organami administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Projekt przewiduje aktualizację informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu, czyli bez konieczności składania wniosku. Regulacja ta usprawni proces aktualizacji danych w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

 

Mniej danych w ewidencji gruntów i budynków

Zgodnie z projektem nastąpi zmniejszenie zakresu informacyjnego w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji zawartych też w innych rejestrach państwowych.

Nieodpłatnie mają być udostępniane zbiory danych, m.in. ortofotomapy (specjalnie przetworzone zdjęcia lotnicze lub satelitarne), a także wybrane dane dotyczące działek ewidencyjnych oraz budynków wg Klasyfikacji Środków Trwałych.

Ma to być zgodne z polityką otwierania danych publicznych określoną w „Programie otwierania danych publicznych” z  2016 r. Program ten wspomaga realizację „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” w zakresie filaru: Rozwój innowacyjnych firm (wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejsza administracja).

Zmieniona ma być procedura uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Czytaj też:  Sąd: Opinia biegłego geodety jest kluczowa w sprawie o rozgraniczenie

 

Zmiany w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewidziano wprowadzenie obowiązku tworzenia zbiorów danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego wraz z określeniem ich minimalnego zakresu. Wprowadzony wymóg będzie dotyczyć również aktów już obowiązujących.

 

Zdaniem ministerstwa rozwoju w ten sposób zostanie wykonany pierwszy krok w kierunku upowszechnienia zbiorów danych przestrzennych dotyczących dokumentów planistycznych.

 

Według rządu przyjęte rozwiązania przyczynią się do powstania jednolitych w skali kraju zbiorów opisujących zasięgi aktów planowania przestrzennego oraz powiązanych z nimi dokumentów.

 

Znowelizowane regulacje ustawowe mają wejść w życie po 3 miesiącach od dnia ich  ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem części przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.