Starosta zatwierdził projekt i udzielił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z kablową linią zasilającą, ponieważ uznał, że przedsięwzięcie to jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Odwołanie od tej decyzji wnieśli właściciele sąsiadujących z planowaną inwestycją gruntów. Rozpoznający je wojewoda utrzymał jednak w mocy decyzję organu pierwszej instancji. Rozstrzygnięcie to zostało zaskarżone do sądu administracyjnego.

Czytaj także: Będzie łatwiej inwestować w nowoczesne sieci telekomunikacyjne >>>
 

Samorząd może wpływać na miejsce inwestycji

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który wskazał, że zgodnie z art. 46 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, miejscowy plan nie może wprowadzać zakazu lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych na całym obszarze objętym planem, tym samym uniemożliwiając realizację celu publicznego. Sąd podkreślił jednak, że nie oznacza to, że organ gminy nie może korzystać ze swojego władztwa planistycznego w zakresie lokalizowania na jego terenie urządzeń. Władze samorządu mogą  bowiem wprowadzać pewne ograniczenia w zakresie lokalizacji inwestycji, ich rozmieszczenia, rodzaju urządzeń z uwagi na miejsce oraz ochronę innych, istotnych wartości.

Czytaj w LEX: Postępowanie planistyczne w województwie i na szczeblu krajowym >

 

Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz, Marek Wierzbowski

Sprawdź  
POLECAMY

Inwestycja nie powinna zakłócać ładu

WSA zwrócił uwagę, że organ nie ocenił prawidłowo wszystkich postanowień miejscowego planu. Zgodnie bowiem z jednym z jego zapisów, wszystkie obiekty budowlane i urządzenia powinny być realizowane w taki sposób, aby formą architektoniczną nie zakłócały krajobrazu, środowiska naturalnego i ładu przestrzennego. Sąd uznał, że jest to wymóg, który nie może zostać pominięty, a jego spełnienie powinno być ocenione przez organ. Tymczasem w rozpoznawanej sprawie zabrakło odniesienia się do warunków zastanych w miejscu planowanej inwestycji. Ponadto w projekcie budowlanym stacji bazowej wskazano, że istnieje możliwość pochylenia osi głównej wiązki anten sektorowych. Stwarzało to ryzyko zmiany kierunku wiązki promieniowania, dlatego też okoliczność ta powinna zostać wyjaśniona przez organ. Jeżeli podejrzenia zostałyby potwierdzone, to należałoby ustalić oddziaływanie anteny od minimalnego do maksymalnego jej pochylenia.

Czytaj w LEX: Skutki wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego >

Nie ustalono oddziaływania całej inwestycji

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne jest ustalenie w jaki sposób cała inwestycja, a nie tylko poszczególne anteny wpływają na środowisko. WSA podkreślił, że nie można bowiem wykluczyć, że nakładanie się wiązek emitowanego promieniowania spowoduje znaczne przekroczenie dopuszczalnych wielkości. Dlatego dla oceny czy dana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko konieczne jest określenie parametrów zarówno poszczególnych anten, jak i przedsięwzięcia jako całości. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił zaskarżoną oraz poprzedzającą ją decyzję.

Wyrok WSA w Gliwicach z 29 maja 2019 r., sygn. akt II SA/Gl 1011/18