Od 12 grudnia 2018 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 7 Prawa telekomunikacyjnego, które określa zasady przedkładania przez przedsiębiorców danych za poprzedni rok kalendarzowy dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych . Na przygotowanie raportu nie zostało już dużo czasu. Termin jego złożenia prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej mija bowiem 31 marca.

Koniec z cenzusem przychodu

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 7 Prawa telekomunikacyjnego obowiązkiem sprawozdawczym objęci są wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Jest to istotne rozszerzenie zakresu obowiązku składania tzw. raportów z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego. Jeszcze w ubiegłym roku sprawozdania składali jedynie ci przedsiębiorcy telekomunikacyjni, których przychód za poprzedni rok obrotowy przekroczył 4 mln zł.

  

Koniec ze składaniem rocznych sprawozdań finansowych

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni zwolnieni zostali z obowiązku składania prezesowi UKE rocznych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe stanowiły podstawę do weryfikacji, czy dany podmiot przekroczył w poprzednim roku obrotowym próg przychodu wynoszący 4 mln zł. W przypadku przekroczenia tego progu na przedsiębiorcy telekomunikacyjnym ciążył obowiązek złożenia do prezesa UKE sprawozdania z działalności zgodnie z art. 7 Prawa telekomunikacyjnego. Ponieważ obowiązkiem sprawozdawczym od 2019 r. objęci zostali wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni bez względu na osiągany przez nich przychód, zniesiony został obowiązek składania sprawozdań finansowych.

Czytaj również: Szykuje się spór pomiędzy UKE a operatorami telewizji kablowych >>

Koniec ze sprawozdaniami w formie papierowej

Od 2019 r. sprawozdania w zakresie danych dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanej działalności telekomunikacyjnej oraz wielkości sprzedaży usług telekomunikacyjnych mogą być przekazywane prezesowi UKE jedynie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Przekazanie zatem sprawozdania tylko w formie papierowej będzie równoznaczne z niewywiązaniem się z obowiązku sprawozdawczego.

Platforma Usług Elektronicznych z Profilem Zaufanym

W resorcie cyfryzacji trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie przekazywania danych dotyczących działalności telekomunikacyjnej. Tymczasem raportowanie wygląda następująco. Składanie sprawozdań przedsiębiorstw telekomunikacyjnych odbywa się przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych UKE („PUE”). Korzystanie z PUE wymaga utworzenia profilu użytkownika. Profil przedsiębiorcy na PUE zakłada się w dwóch etapach:

  • założenie Profilu Zaufanego i utworzenie profilu osoby fizycznej,
  • utworzenie profilu przedsiębiorcy – osoba fizyczna, która posiada aktywny Profil Zaufany oraz otworzyła swoje konto w PUE, może przystąpić do utworzenia profilu przedsiębiorcy.


Co istotne osoba, która utworzyła profil danego przedsiębiorcy jako pierwsza, pozostaje jego administratorem i jako jedyna ma dostęp do niektórych ustawień. Administrator profilu przedsiębiorcy wskazuje z kolei użytkowników, którzy będą mogli złożyć formularz w imieniu przedsiębiorcy. Każda z osób uprawnionych do złożenia formularza w imieniu przedsiębiorcy musi posiadać Profil Zaufany oraz swoje indywidualne konto PUE. Uprawnione osoby mogą wypełnić, podpisać i wysłać formularz. Proces wypełniania formularzy może być podzielony między kilka osób – np. dane mogą zostać wprowadzone przez pracownika, natomiast weryfikacją, podpisem formularza i jego wysyłką może zajmować się członek zarządu.

Sprawozdanie może złożyć tylko osoba uprawniona

System nie weryfikuje na bieżąco uprawnień danej osoby do reprezentowania podmiotu. Weryfikacji tej dokonuje pracownik merytoryczny UKE odpowiedzialny za sprawozdania przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Jest więc niezwykle ważne, żeby raporty były składane przez uprawnione do tego osoby – w przeciwnym wypadku złożenie sprawozdania nie będzie uznane za spełnienie obowiązku ustawowego. Skutecznie, w imieniu przedsiębiorcy, sprawozdanie może złożyć jedynie osoba umocowana do reprezentacji zgodnie z danymi w KRS bądź CEiDG. W trakcie wypełniania formularza można załączyć do niego pełnomocnictwo opatrzone podpisem kwalifikowanym bądź co najmniej przesłać oryginał pełnomocnictwa w formie papierowej do UKE.

Autor: Joanna Krakowiak jest radcą prawnym w praktyce life science i postępowań regulacyjnych oraz praktyce transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Współautorem artykułu jest  też Nina Kuśnierkiewicz z praktyka transakcji i prawa korporacyjnego kancelarii Wardyński i Wspólnicy.