We wtorek rząd przyjął projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Przewiduje on nowe rozwiązania związane z gospodarowaniem częstotliwościami, urządzeniami radiowymi oraz opłatami za częstotliwości. Nowe przepisy dostosowują także polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej. Chodzi o wszczęte  przez Komisję Europejską w 2016 r. postępowanie dotyczące nieprawidłowego stosowania i  dyrektywy 2002/20/WE w sprawie zezwoleń na udostępnienie sieci i usług łączności elektronicznej, jak również nieprawidłowego stosowania dyrektywy 2002/21/WE w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej (dyrektywa ramowa) oraz dyrektywy 2002/77/WE w sprawie konkurencji na rynkach sieci i usług łączności elektronicznej. Sprawa dotyczyła przyznania Sferii częstotliwości z zakresu 800 MHz.

 


 

Projekt przewiduje m.in.:

  • umożliwienie ministrowi cyfryzacji określenie w drodze rozporządzenia harmonogramu rozdysponowania określonych zasobów częstotliwości użytkowanych jako cywilne w użytkowaniu cywilnym lub cywilno - rządowym;.
  • rozszerzenie katalogu przypadków, w których zmiana decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości wymaga przeprowadzenia konsultacji z rynkiem telekomunikacyjnym;
  • umożliwienie zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz;
  • usprawnienie postępowania związanego z rezerwacją częstotliwości;
  • modyfikację zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości na kolejny okres, w tym w szczególności wprowadzenie dodatkowego warunku odmowy dokonania przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) takiego przedłużenia (chodzi o sytuację, w której uniemożliwiałoby to realizację zobowiązań wynikających z prawa Unii Europejskiej lub wiążących Polskę umów międzynarodowych dotyczących gospodarowania częstotliwościami);
  • umożliwienie prezesowi UKE ogłoszenia z własnej inicjatywy przetargu, aukcji albo konkursu na rezerwację częstotliwości, nie tylko w przypadku posiadania wiedzy o zainteresowaniu zasobami częstotliwości, które są już dostępne (postępowanie będzie mogło być ogłoszone także w stosunku do zasobów, które będą dostępne dopiero w przyszłości z zastrzeżeniem, że częstotliwości te będą mogły być wykorzystywane po tym jak staną się dostępne);
  • umożliwienie ministrowi cyfryzacji określenia harmonogramu rozdysponowania niektórych zasobów częstotliwości, tak aby realizować politykę państwa związaną z gospodarką częstotliwościami.
  • umożliwienie prezesowi UKE (w drodze decyzji), zmianę przydzielonych rezerwacji częstotliwości w celu zapewnienia ładu w gospodarce częstotliwościami oraz zwiększenia efektywności wykorzystywanych częstotliwości.
  • uchylenie obowiązku oznaczania  znakiem ostrzegawczym urządzenia radiowego stanowiącego urządzenie klasy 2 (tj. urządzenie, wobec którego państwo członkowskie stosuje ograniczenia w zakresie wprowadzania go do obrotu lub oddawania do użytku lub wobec którego istnieje wymóg uzyskania pozwolenia na jego używanie), oraz delegacji do wydania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji rozporządzenia określającego sposób i wzór oznakowania znakiem ostrzegawczym, a także uchylenie przepisu o karach grożących za brak oznakowania.


Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Czytaj w LEX:

Gospodarowanie częstotliwościami radiowymi w prawie Unii Europejskiej >>