Według Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rządowy dokument Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 będzie odpowiadać na pytania:

  • Jak wykorzystać potencjał regionów?
  • Jak ożywić lokalne gospodarki?
  • Jak pomagać gminom, które tego najbardziej potrzebują?

Przewiduje, że szczególne wsparcie rządu zostanie skierowane zwłaszcza na gminy z problemami, takie jak:

  • 122 średnie miasta, które według analizy Polskiej Akademii Nauk tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze
  • gminy, które mają problemy rozwojowe (np. niski poziom PKB per capita, wysokie bezrobocie).

Porównaj NIK: Zmiany gospodarcze spowodowały problemy miast  >>

Zakończyły się konsultacje

Strategia przez ponad miesiąc była poddana konsultacjom społecznym. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju organizowało również spotkania w województwach, podczas których minister i wiceministrowie omawiali projekt i gromadzili uwagi.

Projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (PDF 6 MB) dostępny jest na stronie resortu

Czytaj też: Mało o zdrowiu w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego >>

Ministerstwo chce inwestować w zrównoważony rozwój, zamiast skupiać się na metropoliach. - W tamtym modelu, który obowiązywał od wielu lat, inwestycje kierowane były do największych miast. Średnie miasta, takie jak Stalowa Wola, i mniejsze miejscowości musiały liczyć na okruchy z tego rozwojowego tortu" - mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński w Stalowej Woli, podczas ostatniego spotkania w regionach.

Porównaj z Metropolizacja Polski raczej nie do zatrzymania>>

Propozycje korekt Związku Miast Polskich

Związek Miast Polskich pozytywnie zaopiniował przyjętą przez rząd Strategię na rzecz odpowie-dzialnego rozwoju. Zdaniem organizacji niektóre zapisy projektu wymagają korekty, m.in. uelastycznienia we wszystkich fragmentach, gdzie wymienia konkretne miasta i obszary w formie zamkniętych list. ZMP proponuje dodanie konkretnych propozycji uzupełniających listę 122 miast, które utraciły funkcje społeczno-gospodarcze wymienione blisko 3 lata temu w opracowaniu prof. Przemysława Śleszyńskiego z PAN. 

 

Według korporacji jednym z narzędzi rozwoju są porozumienia terytorialne, oparte na współpracy samorządów lokalnych i innych interesariuszy polityki rozwoju. ZMP podkreśla, że wymagają one  elastycznego podejścia krajowych i regionalnych koordynatorów polityki rozwoju. Kształtowane oddolnie partnerstwa terytorialne obejmą obszary nie zawsze pokrywające się dokładnie z mapami zawartymi w strategii.

Czytaj też: Koncentracja ludności w metropoliach wiąże się z „drenażem mózgów”

Rozwój terytorialnie zrównoważony

Jak informuje MIiR, KSRR rozwija postanowienia, przyjętej przez rząd w lutym 2017 r., Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) w zakresie obszaru Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Wyznacza cele polityki regionalnej oraz działania i zadania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd i samorządy terytorialne oraz pozostałe podmioty zaangażowane w tę politykę. 

Projekt proponuje m.in., jak dostosować się do zmian w procesie globalizacji i wykorzystać atuty regionu – w tym zasoby ludzkie i naturalne, zalety lokalizacyjne i instytucjonalne - do jego rozwoju. Wskazuje też mechanizmy współpracy pomiędzy rządem, samorządem regionalnym, lokalnym, które umożliwiają ukierunkowanie krajowych i regionalnych strumieni finansowych na realizację powstających oddolnie wizji i planów rozwoju.

Konsultacje regionalne odbyły się w Gdyni, Stalowej Woli, Warszawie, Tarnowie, Lidzbarku Warmińskim, Rypinie, Kielcach, Białymstoku, Wrocławiu, Kępnie, Opolu, Białej Podlaskiej, Tomaszowie Mazowieckim, Katowicach, Wałczu, Nowej Soli.

Czytaj też: Będą kompleksowe portrety średnich miast >>

 

Czytaj też w LEX:

Dokąd zmierzasz Polsko, czyli co warto wiedzieć o rodzimej polityce rozwoju społeczno-gospodarczego?

Rozwój regionalny - instrumenty realizacji i rola samorządu województwa

Zasada konkurencyjności przy wydatkowaniu środków unijnych

Rozwój regionalny jako zadanie administracji publicznej

Zasady realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Komentarz