Podczas dnia miejskiego na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach, zorganizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, podkreślano rolę miast w adaptacji do zmian klimatu. Dekarbonizacja transportu miejskiego, wyzwania i rola społecznej odpowiedzialności biznesu, a także hasło "black to green" w realizacji – to najważniejsze wyzwania dla miast.

Koncepcja smart city i najnowsze technologie

Jednym ze sposobów zaangażowania miast w działania na rzecz klimatu jest wykorzystanie koncepcji inteligentnego miasta (smart city). Według resortu „mądrość miasta” wyraża się w zintegrowanym podejściu do planowania i przekształcania miasta oraz zarządzania nim. W koncepcji smart city istotne jest wykorzystanie najnowszych technologii dla usprawnienia funkcjonowania miasta.

Czytaj też: Administracja nie musi obawiać się technologii bezprzewodowych

Resort przypomina, że strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), w ślad za Krajową Polityką Miejską 2023 (KPM), promuje kompleksową koncepcję smart city. Wdrożenie idei smart cities jest niezbędne, gdyż miasta, zajmując 3 proc. powierzchni globu odpowiadają za 70 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych i zużywają 75 proc. światowej energii. Dodatkowo liczba ludności miejskiej wzrośnie z około 4,2 miliardów do 6,7 miliarda w 2050 roku (w 1950 - 751 mln) - raport UN: 2018 Revision of World Urbanization Prospects.

 


Inicjatywy dla miast

Wsparcie dla smart cities jest jednym z uzupełniających się inicjatyw, jakie ministerstwo wdraża dla miast. Pozostałe działania to m.in.: Pakiet dla Miast Średnich, Mieszkanie+, Dostępność+.

Smart city charakteryzuje się konkurencyjną gospodarką, inteligentnymi sieciami transportowymi, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, wysokiej jakości kapitałem społecznym, wysoką jakością życia oraz inteligentnym zarządzaniem publicznym.

Czytaj też: Wdrożenie normy ISO pomoże w zarządzaniu samorządem

Smart city to miasto zrównoważone, w którym jakość życia ulega poprawie, środowisko staje się bardziej przyjazne, a perspektywy rozwoju gospodarczego są silniejsze.

Elektromobilność wpływa na ekorozwój

Wspierane przez rząd obszary smart cities wpływające na ekorozwój to m.in. elektromobilność. Dla rozwoju rynku niezbędne jest stworzenie warunków funkcjonowania samochodów elektrycznych w Polsce. 22 lutego 2018 r. weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zgodnie z założeniem ma stworzyć warunki do upowszechnienia transportu elektrycznego w Polsce.

Zobacz też komentarz praktyczny: Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

MIiR wspiera transport niskoemisyjny, który jest istotną częścią Programu Infrastruktura i Środowisko. Oś VI tego programu to ponad 9 mld zł przeznaczonych na wspieranie transportu publicznego – to trzecia pod kątem wielkości przyznanych środków alokacja (po drogach i kolejach) w ramach programu. Zainteresowanie wsparciem jest duże – podpisane umowy o dofinansowanie obejmują już ponad 90 proc. środków.

Resort zaznacza, że w ramach realizowanych projektów:

  • wybuduje/zmodernizuje ponad 200 km linii tramwajowych,
  • kupi ponad 350 szt. nowoczesnego taboru tramwajowego,
  • kupi 506 szt. autobusów z czego 293 to autobusy o napędzie nisko- lub zeroemisyjnym: (215 szt. autobusów elektrycznych, 17 szt. autobusów hybrydowych, 61 szt. CNG).

Łączna wartość umów o dofinansowanie na zakup taboru elektrycznego w miastach to 1,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 700 mln zł.

Zobacz też komentarz praktyczny: Zasady kształtowania polityki przestrzennej na obszarze gmin. Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska